U.A.T. Teaca

Documente de interes public

Oferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

Ofertă vânzare teren (0,14 ha) Gabor Ana.

vizualizare document

Ofertă vânzare teren (0,40 ha) Gabor Ana.

vizualizare document

Ofertă vânzare teren Stupinean Gavril.

vizualizare document

Ofertă vânzare teren (0,58 ha) Hodean Simion.

vizualizare document

Ofertă vânzare teren (0,87 ha) Hodean Simion.

vizualizare document

Oferta vânzare teren S.C. BCVO Logistics S.R.L.

vizualizare document

Ofertă vânzare teren Găluț Augustin

vizualizare document

Ofertă vânzare teren Sabău Eugenia

vizualizare document

Alte anunțuri de interes public

Începând cu data de 13.01.2020, la sediul primăriei Teaca, se distribuie ajutoarele cu produse de igienă pentru beneficiarii de ajutor social și alocații de susținere a familiei

vizualizare document

privind delimitarea secțiilor de votare de pe teritoriul comunei Teaca si stabilirea sediilor acestora în vederea desfășurării alegerilor pentru Președintele României în anul 2019

vizualizare document

Informații generale privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut

vizualizare document

Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat

vizualizare document

Comuna Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, telefon 0263.276124, fax 0263.276213, Cod Fiscal 4548899, organizează în data de 15.05.2019, ora 10:00, în sala de ședințe a instituției, licitație publică cu strigare, având ca obiect vânzarea imobilului proprietate privată a comunei Teaca, prezentat mai jos:

vizualizare document

Comuna Teaca, cu sediul in localitatea Teaca nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel 0263.276124, organizează în data de 30.01.2019, ora 10:00, în sala de ședințe a insituției, licitație publică cu strigare, având ca obiec vânzarea imobilelor proprietatea privată a comunei Teaca.

vizualizare document

Comuna Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0263.276124, fax. 0263.276213, cod fiscal 4548899, organizează în data de 14.09.2018, ora 10:00, în Sala de ședințe 1, licitație publică cu strigare, având ca obiect vânzarea terenurilor - proprietatea privată a comunei Teaca:

vizualizare document

Comuna Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0263.276124, fax. 0263.276213, cod fiscal 4548899, organizează în data de 24.08.2018, ora 10:00, în Sala de ședințe, licitație publică cu strigare, având ca obiect vânzarea terenurilor - proprietatea privată a comunei Teaca:

vizualizare document

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări pentru obiectivul
”Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul Capela mortuară Viile Tecii , comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”, cod CPV 45212360-7 Lucrări de construcții de clădiri religioase (Rev.2), 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2), 71356200-0 Servicii de asistență tehnică (Rev.2)

vizualizare document

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect ”Lucrări de reabilitare construcții și instalații Cămin Cultural loc. Viile Tecii”, cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcții (Rev.2).

vizualizare document

Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598, jud. Bistrița-Năsăud, tel. +40263-276124, fax. +40263-276213, email primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect ”AMENAJĂRI EXTERIOARE CAPELA MORTUARĂ LOCALITATEA PINTICU, COMUNA TEACA”, cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcții (Rev.2)

vizualizare document

Furnizare dotări pentru obiectivul "Modernizare și dotare Școala Gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud - Lot 1 - Mobilier, Lot 2 - Tabla magnetica, Lot 3 - Europubela și fișet metalic, Lot 4 - Calculatoare"

vizualizare document

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în localitatea Teaca, în suprafață de 4 mp, înscris în CF nr.27958, aparținând domeniului public al comunei Teaca.
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la primăria Teaca sugestii, opinii sau propuneri cu privire la proiectul de hotărâre până la data de 25.09.2019.

vizualizare document

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin lictație publică a terenului situat în localitatea Teaca, în suprafață de 556mp, înscris în CF nr.28164, nr. topografic 28164, aparținând domeniului privat al comunei Teaca.
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la primăria comunei Teaca, sugestii, opinii sau propuneri cu privire la proiectul de hotărâre pâna la data de 25.09.2019.

vizualizare document

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin lictație publică a terenului situat în localitatea Teaca, în suprafață de 824mp, înscris în CF nr.27971, aparținând domeniului privat al comunei Teaca.
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca, sugestii, opinii sau propuneri cu privire la proiectul de hotărâre pâna la data de 12.09.2019.

vizualizare document

inițiere Proiect de Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca și Proiectul de Hotărâre privnd aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Teaca

vizualizare document

“Modernizare sistem de iluminat public în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”
Cod CPV: 45310000 - 3 - Lucrări de instalații electrice ( Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local

vizualizare document

Răspunsuri solicitări U.A.T. Teaca

Prin prezenta, transmitem răspunsul la solicitarea de clarificare privind documentația de atribuire pentru achiziție directă pentru atribuirea contractului "Modernizare sistem de iluminat public în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud"

vizualizare document