privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Teaca în situații excepționale

Vizualizare document

privind înscrierea definitivă în domeniul public al comunei Teaca al imobilului - teren înscris în C.F. nr. 27223 situat în localitatea Teaca, nr. 490-491

Vizualizare document

privind acceptarea de către comuna Teaca a ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 500 mp, situat în localitatea Viile-Tecii

Vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca

Vizualizare document

privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN LOCALITĂȚILE VIILE TECII, TEACA, ARCHIUD ȘI OCNIȚA, COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind implementarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul GAL PROGRES TRANSILVAN - Măsura M4/6B - Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL - Program PNDR

Vizualizare document

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2020

Vizualizare document Anexa

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: "Extindere rețea de distribuție gaze naturale în localitățile Archiud, Pinticu, Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud"

Vizualizare document

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea prețurilor de vânzare a materialului lemnos către populație pentru anul 2020 care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a comunei Teaca

Vizualizare document Anexa

privind acoperirea definitivă a deficitului și utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2019

Vizualizare document

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T Teaca pentru anul școlar 2020-2021

Vizualizare document Anexa

privind aprobarea Planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2020 pe raza U.A.T. Teaca

Vizualizare document Anexa (Plan de pază)

privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților comunei Teaca

Vizualizare document Regulament

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Teaca pe anul 2020

Vizualizare document Anexa

privind aprobarea Planului de achziții publice pe anul 2020 la nivelul comunei Teaca

Vizualizare document Anexa

privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a unității administrativ-teritoriale comuna Teaca

Vizualizare document

privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței locuinței a unui teren în suprafață de 357 mp, în conformitate cu Legea nr.15/2003

Vizualizare document

privind aprobarea participării comunei Teaca la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție electrică

Vizualizare document

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a confinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Teaca să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare în jud. Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008

Vizualizare document Anexa

Hotărâri consiliul local Teaca / 2019 / secțiune în curs de arhivare

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

Vizualizare document Anexa 1

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoane fizice și juridice pe anul 2020 în comuna Teaca

Vizualizare document Anexa 1

privind aprobarea vânzării directe către populație a lemnului rotund gorun, care a parcurs toate procedurile de valorificare prin licitație și nu a fost adjudecat

Vizualizare document

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă și a prețurilor de referință pe specii, sortimente dimensionale și grade de accesibilitate al masei lemnoase pe picior pentru anul 2020 care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Biserica Locală Adventistă Viile-Tecii

Vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

Vizualizare document

privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al comunei Teaca în vederea reabilitării

Vizualizare document

privind acordarea mandatului special primarului comunei Teaca să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, jud. Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea comunelor Bistrița-Bîrgăului, Rebra, Poiana Ilvei și Nușeni ca membri in asociație

Vizualizare document

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Teaca

Vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca

Vizualizare document

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Romanu Vivu” Teaca

Vizualizare document

privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 100 mp teren situat în intravilanul satului Viile Tecii

Vizualizare document

privind aprobarea cuantumului taxei pentru întocmirea Amenajamentului Pastoral pentru pășunile permanente, fânețele și livezile tradiționale proprietatea persoanelor fizice și juridice de pe raza U.A.T. Teaca, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pe raza comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2020, a Planului Local de acțiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare a situațiilor de risc de separare a copiilor de părinți și a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul comunei Teaca

Vizualizare document Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Archiud

Vizualizare document

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Viile Tecii

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Teaca

Vizualizare document ROF SVSU Teaca Organigrama

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Teaca

Vizualizare document Regulament de organizare și funcționare CL Teaca( 37 pag. )

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

Vizualizare document Organigrama Stat de funcții

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019

Vizualizare document

privind aprobarea vânzării directe către persoane fizice a lemnului fasonat, care a parcurs toate procedurile de valorificare prin licitație/negociere/vânzare directă și nu a fost valorificat

Vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TEACA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr.31/2019

Vizualizare document

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr.74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018

Vizualizare document

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL, COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.628.756,20 lei

Vizualizare document

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

Vizualizare document

privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafaţă de 4 mp, situat în intravilanul localităţii Teaca, înscris în CF 27958 Teaca, Top 27958, aparținând domeniului public al comunei Teaca

Vizualizare document

privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafaţă de 556 mp, situat în intravilanul localităţii Teaca, înscris în CF 28164 Teaca, Top 28164, proprietate privată a comunei Teaca

Vizualizare document

privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafaţă de 824 mp, situat în intravilanul localităţii Teaca, înscris în CF 27971 Teaca, Top 27971, proprietate privată a comunei Teaca

Vizualizare document

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019

Vizualizare document

privind dezmembrarea în 2 loturi imobilului-teren în suprafaţă de 3737 mp, număr cadastral 27478, înscris în C.F.nr.27478, situat în intravilanul satului Ocnița, nr. adm 324, aparţinând comunei Teaca - domeniul privat

Vizualizare document

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

Vizualizare document

privind trecerea unui teren intravilan din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea implementării proiectului ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale COD SMIS 2014+122607”

Vizualizare document Vizualizare document (Anexa)

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea vânzării directe a lemnului fasonat, care a parcurs toate procedurile de valorificare prin licitaţie/negociere/vânzare directă şi nu a fost valorificat, către persoane fizice şi juridice

Vizualizare document

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

Vizualizare document

privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca

Vizualizare document Vizualizare document (Anexa)

privind acordarea de compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în program personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Vizualizare document

pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor la nivelul primăriei comunei Teaca

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 1 (Plan de măsuri)

privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2019

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 1

privind darea în administrare a bunurilor imobile, proprietate publică a Comunei Teaca, unităților de învățământ preuniversitar, în care acestea își desfășoară activitatea

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 1 Vizualizare document - Anexa 2

privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase fasonate pentru unele partizi din proprietatea publică a Comunei Teaca

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa

privind acordarea mandatului special Primarului Comunei Teaca să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, jud. Bistriţa-Năsăud, pentru acceptarea Comunei Spermezeu ca membru în asociație

Vizualizare document

privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca, în suprafaţă de 494 mp, înscris în CF nr.28079, nr.topo 28079, aparţinând domeniului privat al comunei Teaca

Vizualizare document

privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase fasonate pentru unele partizi din proprietatea publică a Comunei Teaca

Vizualizare document