ART. 45
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind aprobarea vânzării directe către persoane fizice a lemnului fasonat, care a parcurs toate procedurile de valorificare prin licitație/negociere/vânzare directă și nu a fost valorificat

Vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TEACA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr.31/2019

Vizualizare document

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr.74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018

Vizualizare document

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL, COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.628.756,20 lei

Vizualizare document

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

Vizualizare document

privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafaţă de 4 mp, situat în intravilanul localităţii Teaca, înscris în CF 27958 Teaca, Top 27958, aparținând domeniului public al comunei Teaca

Vizualizare document

privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafaţă de 556 mp, situat în intravilanul localităţii Teaca, înscris în CF 28164 Teaca, Top 28164, proprietate privată a comunei Teaca

Vizualizare document

privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafaţă de 824 mp, situat în intravilanul localităţii Teaca, înscris în CF 27971 Teaca, Top 27971, proprietate privată a comunei Teaca

Vizualizare document

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019

Vizualizare document

privind dezmembrarea în 2 loturi imobilului-teren în suprafaţă de 3737 mp, număr cadastral 27478, înscris în C.F.nr.27478, situat în intravilanul satului Ocnița, nr. adm 324, aparţinând comunei Teaca - domeniul privat

Vizualizare document

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

Vizualizare document

privind trecerea unui teren intravilan din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea implementării proiectului ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale COD SMIS 2014+122607”

Vizualizare document Vizualizare document (Anexa)

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea vânzării directe a lemnului fasonat, care a parcurs toate procedurile de valorificare prin licitaţie/negociere/vânzare directă şi nu a fost valorificat, către persoane fizice şi juridice

Vizualizare document

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

Vizualizare document

privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca

Vizualizare document Vizualizare document (Anexa)

privind acordarea de compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în program personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Vizualizare document

pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor la nivelul primăriei comunei Teaca

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 1 (Plan de măsuri)

privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2019

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 1

privind darea în administrare a bunurilor imobile, proprietate publică a Comunei Teaca, unităților de învățământ preuniversitar, în care acestea își desfășoară activitatea

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 1 Vizualizare document - Anexa 2

privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase fasonate pentru unele partizi din proprietatea publică a Comunei Teaca

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa

privind acordarea mandatului special Primarului Comunei Teaca să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, jud. Bistriţa-Năsăud, pentru acceptarea Comunei Spermezeu ca membru în asociație

Vizualizare document

privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca, în suprafaţă de 494 mp, înscris în CF nr.28079, nr.topo 28079, aparţinând domeniului privat al comunei Teaca

Vizualizare document

privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase fasonate pentru unele partizi din proprietatea publică a Comunei Teaca

Vizualizare document