privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Teaca pe anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de concesiune nr.12/2017

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 2

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Construire și dotare școală generală cu clasele I-VIII localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa Vizualizare document - Anexa 3

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Budurleni, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa Vizualizare document - Anexa 3

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa indicatori Vizualizare document - Anexa 3

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere si statii de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița și Archiud, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document Vizualizare document Vizualizare document Vizualizare document Vizualizare document

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Campus școlar - Săli de clasă, bloc de locuințe cadre didactice și dotări în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 2 Vizualizare document - Anexa 3

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CABINET MEDICAL, COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 3

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al consiliului local al comunei Teaca

Vizualizare document

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Teaca

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca pentru anul 2019

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 1(Organigrama) Vizualizare document - Anexa 2(Stat de funcţii)

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială și autoritate tutelară la nivelul comunei Teaca

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa (Regulament de organizare și funcţionare)

pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru „Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, jud. Bistriţa-Năsăud

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa

privind aprobarea Planului de analiza și acoperire a riscurilor în comuna Teaca pentru anul 2019

Vizualizare document

pentru aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pe anul 2019

Vizualizare document

privind adoptarea contului de încheiere a exerciţiului bugetului local pe anul 2018

Vizualizare document

privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe din patrimoniul U.A.T. Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Modernizare şi dotare școală gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere în localitățile Viile Tecii şi Budurleni, comuna Teaca, jud. Bistrița–Năsăud”

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ca urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Consolidare, modernizare, extindere şi dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud”

Vizualizare document

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al consiliului local al comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase fasonate pentru unele partizi din proprietatea publică a comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea Actelor adiţionale la Contractele de concesiune nr.2/2017, 3/2017, 4/2017,5/2017 și 20/2017

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 1

privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrita-Năsăud

Vizualizare document

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al consiliului local al comunei Teaca

Vizualizare document

privind stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, începând cu 01.01.2019

Vizualizare document

privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din raza U.A.T. Teaca pentru anul şcolar 2019-2020

Vizualizare document

privind aprobarea planului de paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor pe anul 2019 pe raza U.A.T.Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea programului de gospodărire a localităţilor comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pe anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare specializată a unităţii administrativ teritoriale comuna Teaca pentru anul 2019

Vizualizare document

privind dezmembrarea în 3 loturi a imobilului-teren în suprafaţă de 1591 mp, situat în intravilanul satului Teaca, nr. adm. 274 aparţinând coproprietarilor : Statul Roman în administrarea comunei Teaca în cotă de 591/1591 şi numiţilor Danciu Florin şi Danciu Zenuta în cotă de 1000/1591

Vizualizare document

privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a unui teren (lot2) în suprafaţă de 358 mp, în conformitate cu Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Vizualizare document

privind acoperirea deficitului bugetar la 31.12.2018

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării operatorul S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrita-Năsăud

Vizualizare document