privind înscrierea definitivă în domeniul public al comunei Teaca a drumurilor agricole din comuna Teaca

Vizualizare document

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Vizualizare document Anexa

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca

Vizualizare document Plan de analiză și acoperire a riscurilor (34 pag.) Referat de aprobare

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2020

vizualizare document Anexa (Formular 11) Raport (30.01.2020) Raport (20.01.2020)

Proiecte de hotărâre consiliul local Teaca / 2019 / secțiune în curs de arhivare

privind aprobarea participării comunei Teaca la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție electrică

vizualizare document

privind aprobarea prețurilor de vânzare al materialului lemnos către populație pentru anul 2020 care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2020

vizualizare document Anexa (Plan de pază la nivelul comunei Teaca pentru anul 2020)

privind aprobarea Planului de lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pe anul 2020

vizualizare document Anexa

privind aprobarea programului de gospodărire a localităților comunei Teaca pe anul 2020

vizualizare document Anexa

privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2020 la nivelul comunei Teaca

vizualizare document Anexa

privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare specializată a unității administrativ teritoriale comuna Teaca

vizualizare document

privind aprobarea vânzării directe către populație a lemnului rotund gorun, care a parcurs toate procedurile de valorificare prin licitație și nu a fost adjudecat

vizualizare document

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Locală Adventistă Viile-Tecii

vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

vizualizare document

privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al comunei Teaca în vederea reabilitării

vizualizare document

privind acordarea mandatului special primarului comunei Teaca să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, județul Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea comunelor Bistrița-Bîrgăului, Rebra, Poiana Ilvei și Nușeni ca membri în asociație

vizualizare document

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2020-2021

vizualizare document

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Teaca

vizualizare document

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă și a prețurilor de referință pe specii, sortimente dimensionale și grade de accesibilitate al masei lemnoase pe picior pentru anul 2020 care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a comunei Teaca

vizualizare document

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoane fizice și juridice pe anul 2020 în comuna Teaca

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vechiculelor pentru care există obligația înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Teaca

vizualizare document Regulament + Anexe

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Archiud

vizualizare document

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Viile Tecii

vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

vizualizare document vizualizare document - Anexa 1

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019

vizualizare document vizualizare document - Anexa 1

privind desemnarea reprezentanților consiliului local in Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Romanu Vivu” Teaca

vizualizare document

privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 100 mp teren situat în intravilanul satului Viile Tecii

vizualizare document

privind aprobarea cuantumului taxei pentru întocmirea Amenajamentului Pastoral pentru pășunile permanente, fânețele și livezile tradiționale proprietatea persoanelor fizice și juridice de pe raza U.A.T. Teaca, jud. Bistrița-Năsăud

vizualizare document

privind aprobarea vânzării directe a lemnului fasonat, care a parcurs toate procedurile de valorificare prin licitație/negociere/vânzare directă și nu a fost valorificat, către persoane fizice

vizualizare document

privind modificarea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pe raza comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 - 2023, a Planului Local de acțiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare a situațiilor de risc de separare a copiilor de părinți și a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul comunei Teaca

vizualizare document vizualizare document - Anexa 1

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

vizualizare document

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TEACA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD"

vizualizare document

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

vizualizare document Anexa 1 - Organigrama Anexa 2 - Stat de funcţii

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019

vizualizare document

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018

vizualizare document

privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr.1277/2018

vizualizare document

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: "CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL, COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD"

vizualizare document

privind aprobarea contractării unei finanțări nerambursabile interne în valoare de 42.029.192 Lei

vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

vizualizare document

privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafață de 4 mp, situat în intravilanul localității Teaca, înscris în CF 27958 Teaca, Top 27958, aparținând domeniului public al comunei Teaca

vizualizare document

privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafaţă de 556 mp, situat în intravilanul localităţii Teaca, înscris în CF 28164 Teaca, Top 28164, proprietate privată a Comunei Teaca.

vizualizare document

privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafaţă de 824 mp, situat în intravilanul localităţii Teaca, înscris în C.F. 27971 Teaca, Top 27971, proprietate privată a comunei Teaca.

vizualizare document

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Teaca

vizualizare document

privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019

vizualizare document

privind dezmembrarea în 2 loturi imobilului-teren în suprafaţă de 3737 mp, număr cadastral 27478, înscris în C.F.nr.27478, situat în intravilanul satului Ocnița, nr. adm 324, aparţinând comunei Teaca - domeniul privat

vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Teaca

vizualizare document

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea implementării proiectului ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” COD SMIS 2014+122607

vizualizare document

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

vizualizare document