ART. 7

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
Emitent: Parlamentul României
Publicat în Monitorul oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019

vizualizare document

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018

vizualizare document

privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr.1277/2018

vizualizare document

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: "CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL, COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD"

vizualizare document

privind aprobarea contractării unei finanțări nerambursabile interne în valoare de 42.029.192 Lei

vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

vizualizare document

privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafață de 4 mp, situat în intravilanul localității Teaca, înscris în CF 27958 Teaca, Top 27958, aparținând domeniului public al comunei Teaca

vizualizare document

privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafaţă de 556 mp, situat în intravilanul localităţii Teaca, înscris în CF 28164 Teaca, Top 28164, proprietate privată a Comunei Teaca.

vizualizare document

privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafaţă de 824 mp, situat în intravilanul localităţii Teaca, înscris în C.F. 27971 Teaca, Top 27971, proprietate privată a comunei Teaca.

vizualizare document

privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Teaca

vizualizare document

privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019

vizualizare document

privind dezmembrarea în 2 loturi imobilului-teren în suprafaţă de 3737 mp, număr cadastral 27478, înscris în C.F.nr.27478, situat în intravilanul satului Ocnița, nr. adm 324, aparţinând comunei Teaca - domeniul privat

vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Teaca

vizualizare document

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al comunei Teaca

vizualizare document

privind aprobarea implementării proiectului ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” COD SMIS 2014+122607

vizualizare document

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

vizualizare document