Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
58 11.08.2021 privind declararea ca bun de interes public și acordul pentru efectuarea demersurilor în vederea înscrierii definitive în Cartea Funciară a terenului situat în localitatea Teaca, nr. cadastral 28287, în suprafață de 1113 mp
57 06.08.2021 privind acordul pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca
56 06.08.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.48/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca
55 29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
54 29.07.2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul II la nivelul Comunei Teaca
53 29.07.2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca
52 29.07.2021 privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca
51 29.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
50 29.06.2021 privind acordul amplasării și accesului în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea Comunei Teaca și în administrarea Consiliului Local pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" în perioada 2014-2020(2023)" CL4 - Extindere rețele de distribuție și canalizare în comuna Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochiș
49 29.06.2021 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2021
48 29.06.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca
47 29.06.2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și contribuția lunară datorată Unității de Asistență Medico-Socială Teaca de beneficiarii serviciilor medico-sociale și/sau susținătorii legali ai acestora
46 31.05.2021 privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Teaca în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice
45 31.05.2021 privind aderarea comunei Teaca la ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA
44 31.05.2021 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca
43 31.05.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Florea Cristian și vacantarea locului de consilier local privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
42 31.05.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 31/2021 privind aderarea Comunei Teaca la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA
41 31.05.2021 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr. 20-22 / 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, Viile Tecii și Ocnița
40 31.05.2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 semestrul I la nivelul Comunei Teaca
39 31.05.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Teaca
38 31.05.2021 privind modificarea anexei aprobate prin HCL nr. 54/ 2021 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: "Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud"
37 31.05.2021 privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația ”Produs în Bistrița-Năsăud”
36 31.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
35 22.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
34 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2021
33 22.04.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ TEACA pentru anul 2021
32 22.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
31 22.04.2021 privind aderearea comunei Teaca la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA
30 22.04.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud
29 22.04.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
28 22.04.2021 pentru aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ a comunei Teaca pentru perioada 2021-2027
27 09.04.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345 / 24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
26 31.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca
25 31.03.2021 privind modificarea anexelor 1 și 2 aprobate prin HCL nr.32 din 12.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: "Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr.490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud"
24 31.03.2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consilului Local al comunei Teaca
23 31.03.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. I.F.N. nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud”
22 31.03.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 169, nr. topo 1287/1, situat în extravilanul localității Ocnița, în suprafață de 250 mp
21 31.03.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 647, nr. topo 666, situat în extravilanul localității Viile Tecii, în suprafață de 250 mp
20 31.03.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 567, nr. topo 1849, situat în extravilanul localității Teaca, în suprafață de 250 mp
19 31.03.2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca
18 31.03.2021 privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente, aflate pe teritoriul comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud
17 31.03.2021 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” post-mortem al Comunei Teaca, domnului Baciu Cornel
16 31.03.2021 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Daniel Hubleur și a doamnei Monique Hubleur
15 31.03.2021 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” post-mortem al Comunei Teaca, domnului Popescu Emil
14 25.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca
13 25.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali în vederea evaluării secretarului general al comunei Teaca
12 25.02.2021 privind aprobarea Contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020
11 25.02.2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Teaca pentru anul 2021
10 25.02.2021 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile deținute de persoanele fizice, aflate pe teritoriul comunei Teaca
09 28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca
08 28.01.2021 privind constituirea comisiei speciale de verificare a respectării obligațiilor din contractele de închiriere și concesionare la nivelul comunei Teaca
07 28.01.2021 de modificare a Hotărârii Consiliului local Teaca nr.37/2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în C.F. 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al comunei Teaca
06 28.01.2021 privind aprobarea Planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2021 pe raza U.A.T. Teaca
05 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 la nivelul comunei Teaca pe anul 2021
04 28.01.2021 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a unității administrativ teritoriale comuna Teaca
03 28.01.2021 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților comunei Teaca pe anul 2021
02 28.01.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Teaca, în suprafață de 1.421 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca
01 28.01.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Teaca, în suprafață de 2004 mp din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
58 2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
52 2021 privind acordul pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca -
51 2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.48/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca -
50 2021 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consilidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud -
49 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
48 2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul II la nivelul Comunei Teaca -
47 2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca -
46 2021 privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca -
45 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
44 2021 privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea Comunei TEACA și în administrarea Consiliului Local al Comunei Teaca pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" în perioada 2014-2020 (2023) CL 4 - Extindere de distribuție și canalizare în comuna Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochiș -
43 2021 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.01.2021 -
42 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren situate pe raza comunei Teaca -
41 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și contribuția lunară datorată Unității de Asistență Medico-Socială Teaca de beneficiarii serviciilor medico-sociale și/sau susținătorii legali ai acestora -
40 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
39 2021 privind aderarea comunei Teaca la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA -
38 2021 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca -
38 2021 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca -
37 2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Florea Cristian și vacantarea locului de consilier local -
36 2021 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr.20-22/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, Viile Tecii și Ocnița -
35 2021 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr.20-22/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, Viile Tecii și Ocnița -
34 2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021- semestrul I la nivelul Comunei Teaca -
33 2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Teaca -
32 2021 privind modificarea anexei aprobate prin HCL nr. 54/ 2021 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția:"Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" -
31 2021 privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația ”Produs în Bistrița-Năsăud” -
30 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
29 2021 privind aderarea comunei Teaca la Asociația Proprietarilor de Terenuri Teaca -
28 2021 privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Teaca în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice -
27 2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 -
26 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pentru anul 2021 actualizat 05.04.2021 2 rapoarte proiect buget + anexa buget
25 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
24 2021 privind modificarea anexelor 1 și 2 aprobate prin HCL nr.32 din 12.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: ”Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr. 490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
23 2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Teaca -
22 2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
21 2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
20 2021 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Teaca pentru perioada 2021-2027 -
19 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UMS Teaca pentru anul 2021 -
18 2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
17 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 169, nr. topo 1287/1, situat în extravilanulu localității Ocnița, în suprafață de 250 mp -
16 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 647, nr. topo 666, situat în extravilanul localității Viile Tecii. în suprafață de 250 mp -
15 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 567, nr. topo 1849, situat în extravilanul localității Teaca, în suprafață de 250 mp -
14 2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
13 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
12 2021 privind desemnarea consilierilor locali în vederea evaluării secretarului general al comunei Teaca -
11 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020 -
10 2021 privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente, aflate pe teritoriul comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
09 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare", post-mortem, al comunei Teaca -
08 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare" al comunei Teaca -
07 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare", post-mortem, al comunei Teaca -
06 2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca -
05 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
04 2021 privind constituirea comisiei în vederea respectării condițiilor de pășunat în comuna Teaca -
03 2021 de modificarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr.37/2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în CF 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
02 21.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
01 21.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud atenție! fișier de dimensiuni mari
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
58 2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare Primar
55 29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar
54 29.07.2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul II la nivelul Comunei Teaca Primar
53 29.07.2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca Primar
52 29.07.2021 privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca Primar
51 2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.48/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca Primar
50 2021 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consilidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud Primar
49 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
48 2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul II la nivelul Comunei Teaca Primar -
47 2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca Primar -
46 2021 privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca Primar -
45 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
44 2021 privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea Comunei TEACA și în administrarea Consiliului Local al Comunei Teaca pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" în perioada 2014-2020 (2023) CL 4 - Extindere de distribuție și canalizare în comuna Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochiș Primar -
43 2021 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.01.2021 Primar -
42 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren situate pe raza comunei Teaca Primar -
41 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și contribuția lunară datorată Unității de Asistență Medico-Socială Teaca de beneficiarii serviciilor medico-sociale și/sau susținătorii legali ai acestora Primar -
40 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
39 2021 privind aderarea comunei Teaca la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA Primar -
38 2021 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca Primar -
38 2021 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca Primar -
37 2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Florea Cristian și vacantarea locului de consilier local Primar -
36 2021 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr.20-22/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, Viile Tecii și Ocnița Primar -
35 2021 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr.20-22/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, Viile Tecii și Ocnița Primar -
34 2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021- semestrul I la nivelul Comunei Teaca Primar -
33 2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Teaca Primar -
32 2021 privind modificarea anexei aprobate prin HCL nr. 54/ 2021 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția:"Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" Primar -
31 2021 privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația ”Produs în Bistrița-Năsăud” Primar -
30 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
29 2021 privind aderarea comunei Teaca la Asociația Proprietarilor de Terenuri Teaca Primar -
28 2021 privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Teaca în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice Primar -
27 2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 Primar -
26 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pentru anul 2021 Primar -
25 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
24 2021 privind modificarea anexelor 1 și 2 aprobate prin HCL nr.32 din 12.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: ”Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr. 490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar -
23 2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Teaca Primar -
22 2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat Primar -
21 2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud Primar -
20 2021 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Teaca pentru perioada 2021-2027 Primar -
19 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UMS Teaca pentru anul 2021 Primar -
18 2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar -
17 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 169, nr. topo 1287/1, situat în extravilanulu localității Ocnița, în suprafață de 250 mp Primar -
16 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 647, nr. topo 666, situat în extravilanul localității Viile Tecii. în suprafață de 250 mp Primar -
15 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 567, nr. topo 1849, situat în extravilanul localității Teaca, în suprafață de 250 mp Primar -
14 2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca Primar -
13 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
12 2021 privind desemnarea consilierilor locali în vederea evaluării secretarului general al comunei Teaca Primar -
11 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020 Primar -
10 2021 privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente, aflate pe teritoriul comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud Primar -
09 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare", post-mortem, al comunei Teaca Primar -
08 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare" al comunei Teaca Primar -
07 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare", post-mortem, al comunei Teaca Primar -
06 2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca Primar -
05 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
04 2021 privind constituirea comisiei în vederea respectării condițiilor de pășunat în comuna Teaca Primar -
03 2021 de modificarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr.37/2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în CF 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca Primar -
02 21.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud Primar -
01 21.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud Primar -
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
58 11.08.2021 privind declararea ca bun de interes public și acordul pentru efectuarea demersurilor în vederea înscrierii definitive în Cartea Funciară a terenului situat în localitatea Teaca, nr. cadastral 28287, în suprafață de 1113 mp -
57 06.08.2021 privind acordul pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca -
56 06.08.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.48/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca -
55 29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
54 29.07.2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul II la nivelul Comunei Teaca -
53 29.07.2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca -
52 29.07.2021 privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca -
51 29.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
50 29.06.2021 privind acordul amplasării și accesului în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea Comunei Teaca și în administrarea Consiliului Local pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" în perioada 2014-2020(2023)" CL4 - Extindere rețele de distribuție și canalizare în comuna Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochiș -
49 29.06.2021 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2021 -
48 29.06.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca -
47 29.06.2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și contribuția lunară datorată Unității de Asistență Medico-Socială Teaca de beneficiarii serviciilor medico-sociale și/sau susținătorii legali ai acestora -
46 31.05.2021 privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Teaca în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice -
45 31.05.2021 privind aderarea comunei Teaca la ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA -
44 31.05.2021 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca -
43 31.05.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Florea Cristian și vacantarea locului de consilier local privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
42 31.05.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 31/2021 privind aderarea Comunei Teaca la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA -
41 31.05.2021 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr. 20-22 / 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, Viile Tecii și Ocnița -
40 31.05.2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 semestrul I la nivelul Comunei Teaca -
39 31.05.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Teaca -
38 31.05.2021 privind modificarea anexei aprobate prin HCL nr. 54/ 2021 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: "Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" -
37 31.05.2021 privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația ”Produs în Bistrița-Năsăud” -
36 31.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
35 22.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
34 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2021 -
33 22.04.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ TEACA pentru anul 2021 -
32 22.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 -
31 22.04.2021 privind aderearea comunei Teaca la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA -
30 22.04.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud -
29 22.04.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
28 22.04.2021 pentru aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ a comunei Teaca pentru perioada 2021-2027 -
27 09.04.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345 / 24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
26 31.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
25 31.03.2021 privind modificarea anexelor 1 și 2 aprobate prin HCL nr.32 din 12.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: "Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr.490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" -
24 31.03.2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consilului Local al comunei Teaca -
23 31.03.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. I.F.N. nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
22 31.03.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 169, nr. topo 1287/1, situat în extravilanul localității Ocnița, în suprafață de 250 mp -
21 31.03.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 647, nr. topo 666, situat în extravilanul localității Viile Tecii, în suprafață de 250 mp -
20 31.03.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 567, nr. topo 1849, situat în extravilanul localității Teaca, în suprafață de 250 mp -
19 31.03.2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
18 31.03.2021 privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente, aflate pe teritoriul comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
17 31.03.2021 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” post-mortem al Comunei Teaca, domnului Baciu Cornel -
16 31.03.2021 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Daniel Hubleur și a doamnei Monique Hubleur -
15 31.03.2021 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” post-mortem al Comunei Teaca, domnului Popescu Emil -
14 25.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
13 25.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali în vederea evaluării secretarului general al comunei Teaca -
12 25.02.2021 privind aprobarea Contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020 -
11 25.02.2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Teaca pentru anul 2021 -
10 25.02.2021 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile deținute de persoanele fizice, aflate pe teritoriul comunei Teaca -
09 28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
08 28.01.2021 privind constituirea comisiei speciale de verificare a respectării obligațiilor din contractele de închiriere și concesionare la nivelul comunei Teaca -
07 28.01.2021 de modificare a Hotărârii Consiliului local Teaca nr.37/2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în C.F. 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
06 28.01.2021 privind aprobarea Planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2021 pe raza U.A.T. Teaca -
05 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 la nivelul comunei Teaca pe anul 2021 -
04 28.01.2021 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a unității administrativ teritoriale comuna Teaca -
03 28.01.2021 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților comunei Teaca pe anul 2021 -
02 28.01.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Teaca, în suprafață de 1.421 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca -
01 28.01.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Teaca, în suprafață de 2004 mp din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020