Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
103 29.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Comunei Teaca
102 29.12.2021 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren situat în localitatea Ocnița din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca
101 29.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021
100 29.12.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii nr.416/2001 pentru anul 2022
99 29.12.2021 privind aprobarea planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2022
98 29.12.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă și prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca în anul 2022
97 29.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2022
96 29.12.2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud
95 21.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021
94 17.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021
93 13.12.2021 pentru revocarea H.C.L. Teaca nr. 82/2021 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren din domeniul public în domeniul privat al Comunei Teaca
92 13.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021
91 26.11.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
90 26.11.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Pinticu
89 26.11.2021 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca la data de 30.09.2021
88 26.11.2021 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca la data de 30.09.2021
87 26.11.2021 privind dezmembrarea în 3 loturi a imobilului - teren în suprafață de 1331 mp., înscris în CF nr. 28521 situat în intravilanul satului Teaca, aparținând domeniului privat al comunei Teaca
86 26.11.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 67/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Teaca în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Romanu Vivu” Teaca
85 26.11.2021 privind aprobarea achiziționării imobilului Casă de locuit și teren intravilan, situat în localitatea Teaca, nr.95
84 26.11.2021 privind aprobarea prelungirii delegării gestiunii Serviciului de canalizasre-componenta concesiune exclusivă asupra bunurilor din domeniul public al comunei Teaca, către operatorul S.C. AQUABIS S.A. Bistrița, până la data de 21.11.2021, dată la care se împlinește termenul Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.3/2008, aprobat prin H.C.L. Teaca nr. 14/2014
83 28.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
82 28.10.2021 privind acordul pentru trecerea imobilului teren, situat în intravilanul localității Budurleni, în suprafață de 225 mp, identificat cu CF 309, nr. topo 79/2, 80/2 și CF 310, nr. topo 79/1, 80/1 în domeniul privat al Comunei Teaca
81 28.10.2021 privind acordul pentru dezmembrarea în 2 loturi a unui imobil-teren situat în localitatea Ocnița, înscris în C.F. nr. 27478 Teaca, proprietatea Comunei Teaca
80 28.10.2021 privind ajustarea prin actualizarea prețurilor aferente materialelor pentru - rest de executat - la obiectivul de investiție ”REȚEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ÎN LOCALITĂȚILE VIILE-TECII ȘI BUDURLENI, COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
79 28.10.2021 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren situat în localitatea Ocnița din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca
78 28.10.2021 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren situat în localitatea Ocnița din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca
77 28.10.2021 privind aprobarea finanțării din bugetul UAT Teaca a unor cheltuieli de administrare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bistrița
76 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița și Archiud, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud”
75 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”Modernizare drumuri de interes local îin comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud”
74 28.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021
73 28.10.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Reformată Teaca
72 28.10.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Teaca
71 30.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
70 30.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021
68 30.09.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Locală Adventistă Teaca
67 30.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Romanu Vivu” Teaca
66 30.09.2021 privind stabilirea garanției aferente contractelor de concesiune încheiate pentru pajiștile aflate în proprietatea Comunei Teaca
65 30.09.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Greco-Catolică Teaca
64 30.09.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. I.F.N. nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului: "Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud"
63 30.09.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud” și în legislația aplicabilă în vigoare
62 31.08.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
61 31.08.2021 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.06.2021
60 31.08.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Locală Adventistă Viile-Tecii
59 31.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021
58 11.08.2021 privind declararea ca bun de interes public și acordul pentru efectuarea demersurilor în vederea înscrierii definitive în Cartea Funciară a terenului situat în localitatea Teaca, nr. cadastral 28287, în suprafață de 1113 mp
57 06.08.2021 privind acordul pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca
56 06.08.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.48/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca
55 29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
54 29.07.2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul II la nivelul Comunei Teaca
53 29.07.2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca
52 29.07.2021 privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca
51 29.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
50 29.06.2021 privind acordul amplasării și accesului în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea Comunei Teaca și în administrarea Consiliului Local pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" în perioada 2014-2020(2023)" CL4 - Extindere rețele de distribuție și canalizare în comuna Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochiș
49 29.06.2021 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2021
48 29.06.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca
47 29.06.2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și contribuția lunară datorată Unității de Asistență Medico-Socială Teaca de beneficiarii serviciilor medico-sociale și/sau susținătorii legali ai acestora
46 31.05.2021 privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Teaca în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice
45 31.05.2021 privind aderarea comunei Teaca la ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA
44 31.05.2021 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca
43 31.05.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Florea Cristian și vacantarea locului de consilier local privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
42 31.05.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 31/2021 privind aderarea Comunei Teaca la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA
41 31.05.2021 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr. 20-22 / 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, Viile Tecii și Ocnița
40 31.05.2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 semestrul I la nivelul Comunei Teaca
39 31.05.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Teaca
38 31.05.2021 privind modificarea anexei aprobate prin HCL nr. 54/ 2021 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: "Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud"
37 31.05.2021 privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația ”Produs în Bistrița-Năsăud”
36 31.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
35 22.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
34 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2021
33 22.04.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ TEACA pentru anul 2021
32 22.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
31 22.04.2021 privind aderearea comunei Teaca la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA
30 22.04.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud
29 22.04.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
28 22.04.2021 pentru aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ a comunei Teaca pentru perioada 2021-2027
27 09.04.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345 / 24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
26 31.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca
25 31.03.2021 privind modificarea anexelor 1 și 2 aprobate prin HCL nr.32 din 12.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: "Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr.490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud"
24 31.03.2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consilului Local al comunei Teaca
23 31.03.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. I.F.N. nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud”
22 31.03.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 169, nr. topo 1287/1, situat în extravilanul localității Ocnița, în suprafață de 250 mp
21 31.03.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 647, nr. topo 666, situat în extravilanul localității Viile Tecii, în suprafață de 250 mp
20 31.03.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 567, nr. topo 1849, situat în extravilanul localității Teaca, în suprafață de 250 mp
19 31.03.2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca
18 31.03.2021 privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente, aflate pe teritoriul comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud
17 31.03.2021 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” post-mortem al Comunei Teaca, domnului Baciu Cornel
16 31.03.2021 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Daniel Hubleur și a doamnei Monique Hubleur
15 31.03.2021 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” post-mortem al Comunei Teaca, domnului Popescu Emil
14 25.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca
13 25.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali în vederea evaluării secretarului general al comunei Teaca
12 25.02.2021 privind aprobarea Contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020
11 25.02.2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Teaca pentru anul 2021
10 25.02.2021 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile deținute de persoanele fizice, aflate pe teritoriul comunei Teaca
09 28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca
08 28.01.2021 privind constituirea comisiei speciale de verificare a respectării obligațiilor din contractele de închiriere și concesionare la nivelul comunei Teaca
07 28.01.2021 de modificare a Hotărârii Consiliului local Teaca nr.37/2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în C.F. 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al comunei Teaca
06 28.01.2021 privind aprobarea Planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2021 pe raza U.A.T. Teaca
05 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 la nivelul comunei Teaca pe anul 2021
04 28.01.2021 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a unității administrativ teritoriale comuna Teaca
03 28.01.2021 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților comunei Teaca pe anul 2021
02 28.01.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Teaca, în suprafață de 1.421 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca
01 28.01.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Teaca, în suprafață de 2004 mp din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
103 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
102 2021 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren situat în localitatea Ocnița din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca -
101 2021 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Teaca -
96 2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 -
93 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
92 2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Pinticu -
91 2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 -
90 2021 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.09.2021 -
89 2021 privind dezmembrarea în 3 loturi a imobilului - teren în suprafață de 1331 mp, înscris în CF nr. 28521, CAD 28521 situat în intravilanul satului Teaca, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
87 2021 privind aprobarea planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2022 -
86 2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă și prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca în anul 2022 -
85 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2022 în Comuna Teaca -
84 2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
83 2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Teaca, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 -
82 2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 67/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Teaca în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Romanu Vivu” Teaca -
81 2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pentru anul 2022 -
80 2021 privind aprobarea achiziționării imobilului Casă de locuit cu teren intravilan, situat în localitatea Teaca, nr. 95 -
79 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
78 2021 privind acordul pentru trecerea unui imobil-teren din domeniul public în domeniul privat al Comunei Teaca, localitatea Budurleni -
77 2021 privind acordul pentru dezmembrarea în 2 loturi a unui imobil-teren situat în localitatea Ocnița, înscris în C.F. nr. 27478 Teaca, proprietatea Comunei Teaca -
76 2021 privind actualizarea Devizului General - rest de executat pentru obiectivul de investiție: ”REȚEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ÎN LOCALITĂȚILE VIILE-TECII ȘI BUDURLENI, COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
75 2021 privind acordul pentru trecerea unui imobil-teren situat în localitatea Ocnița din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca -
74 2021 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren situat în localitatea Teaca din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca -
73 2021 privind aprobarea finanțării din bugetul U.A.T. Teaca a unor cheltuieli de administrare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bistrița -
72 2021 privind aprobarea Cerererii de Finanțare, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița și Archiud, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
71 2021 privind aprobarea Cerererii de Finanțare, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
70 2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 -
69 2021 privind aprobarea prelungirii delegării gestiunii Serviciului de canalizare din comuna Teaca către operatorul S.C. Aquabis S.A. -
68 2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Reformată Teaca -
67 2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Teaca -
66 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
65 2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Archiud -
64 2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 -
63 2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Locală Adventistă Teaca -
62 2021 privind desemnarea reprezentaților Consiliului local în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Roman Vivu” Teaca -
61 2021 privind stabilirea garanției aferente contractelor de concesiune încheiate pentru pajiștile aflate în proprietatea Comunei Teaca -
60 2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Greco-Catolică Teaca -
59 2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
58 2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
52 2021 privind acordul pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca -
51 2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.48/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca -
50 2021 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consilidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud -
49 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
48 2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul II la nivelul Comunei Teaca -
47 2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca -
46 2021 privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca -
45 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
44 2021 privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea Comunei TEACA și în administrarea Consiliului Local al Comunei Teaca pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" în perioada 2014-2020 (2023) CL 4 - Extindere de distribuție și canalizare în comuna Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochiș -
43 2021 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.01.2021 -
42 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren situate pe raza comunei Teaca -
41 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și contribuția lunară datorată Unității de Asistență Medico-Socială Teaca de beneficiarii serviciilor medico-sociale și/sau susținătorii legali ai acestora -
40 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
39 2021 privind aderarea comunei Teaca la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA -
38 2021 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca -
38 2021 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca -
37 2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Florea Cristian și vacantarea locului de consilier local -
36 2021 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr.20-22/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, Viile Tecii și Ocnița -
35 2021 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr.20-22/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, Viile Tecii și Ocnița -
34 2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021- semestrul I la nivelul Comunei Teaca -
33 2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Teaca -
32 2021 privind modificarea anexei aprobate prin HCL nr. 54/ 2021 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția:"Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" -
31 2021 privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația ”Produs în Bistrița-Năsăud” -
30 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
29 2021 privind aderarea comunei Teaca la Asociația Proprietarilor de Terenuri Teaca -
28 2021 privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Teaca în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice -
27 2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 -
26 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pentru anul 2021 actualizat 05.04.2021 2 rapoarte proiect buget + anexa buget
25 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
24 2021 privind modificarea anexelor 1 și 2 aprobate prin HCL nr.32 din 12.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: ”Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr. 490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
23 2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Teaca -
22 2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
21 2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
20 2021 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Teaca pentru perioada 2021-2027 -
19 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UMS Teaca pentru anul 2021 -
18 2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
17 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 169, nr. topo 1287/1, situat în extravilanulu localității Ocnița, în suprafață de 250 mp -
16 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 647, nr. topo 666, situat în extravilanul localității Viile Tecii. în suprafață de 250 mp -
15 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 567, nr. topo 1849, situat în extravilanul localității Teaca, în suprafață de 250 mp -
14 2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
13 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
12 2021 privind desemnarea consilierilor locali în vederea evaluării secretarului general al comunei Teaca -
11 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020 -
10 2021 privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente, aflate pe teritoriul comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
09 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare", post-mortem, al comunei Teaca -
08 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare" al comunei Teaca -
07 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare", post-mortem, al comunei Teaca -
06 2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca -
05 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
04 2021 privind constituirea comisiei în vederea respectării condițiilor de pășunat în comuna Teaca -
03 2021 de modificarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr.37/2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în CF 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
02 21.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
01 21.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud atenție! fișier de dimensiuni mari
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
96 2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 Primar -
93 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
92 2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Pinticu Primar -
91 2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 Primar -
90 2021 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.09.2021 Primar -
89 2021 privind dezmembrarea în 3 loturi a imobilului - teren în suprafață de 1331 mp, înscris în CF nr. 28521, CAD 28521 situat în intravilanul satului Teaca, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca Primar -
86 2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă și prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca în anul 2022 Primar -
85 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2022 în Comuna Teaca Primar -
83 2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Teaca, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 Primar -
82 2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 67/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Teaca în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Romanu Vivu” Teaca Primar -
81 2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pentru anul 2022 Primar -
80 2021 privind aprobarea achiziționării imobilului Casă de locuit cu teren intravilan, situat în localitatea Teaca, nr. 95 Primar -
79 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar
78 2021 privind acordul pentru trecerea unui imobil-teren din domeniul public în domeniul privat al Comunei Teaca, localitatea Budurleni Primar
77 2021 privind acordul pentru dezmembrarea în 2 loturi a unui imobil-teren situat în localitatea Ocnița, înscris în C.F. nr. 27478 Teaca, proprietatea Comunei Teaca Primar
76 2021 privind actualizarea Devizului General - rest de executat pentru obiectivul de investiție: ”REȚEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ÎN LOCALITĂȚILE VIILE-TECII ȘI BUDURLENI, COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Primar
75 2021 privind acordul pentru trecerea unui imobil-teren situat în localitatea Ocnița din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca Primar
74 2021 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren situat în localitatea Teaca din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca Primar
73 2021 privind aprobarea finanțării din bugetul U.A.T. Teaca a unor cheltuieli de administrare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bistrița Primar
72 2021 privind aprobarea Cerererii de Finanțare, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița și Archiud, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar
71 2021 privind aprobarea Cerererii de Finanțare, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar
70 2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 Primar
69 2021 privind aprobarea prelungirii delegării gestiunii Serviciului de canalizare din comuna Teaca către operatorul S.C. Aquabis S.A. Primar -
68 2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Reformată Teaca Primar
67 2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Teaca Primar
66 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar
65 2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Archiud Primar
64 2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 Primar
63 2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Locală Adventistă Teaca Primar
62 2021 privind desemnarea reprezentaților Consiliului local în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Roman Vivu” Teaca Primar
61 2021 privind stabilirea garanției aferente contractelor de concesiune încheiate pentru pajiștile aflate în proprietatea Comunei Teaca Primar
60 2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Greco-Catolică Teaca Primar
59 2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar
58 2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare Primar
55 29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar
54 29.07.2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul II la nivelul Comunei Teaca Primar
53 29.07.2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca Primar
52 29.07.2021 privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca Primar
51 2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.48/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca Primar
50 2021 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consilidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud Primar
49 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
48 2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul II la nivelul Comunei Teaca Primar -
47 2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca Primar -
46 2021 privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca Primar -
45 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
44 2021 privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea Comunei TEACA și în administrarea Consiliului Local al Comunei Teaca pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" în perioada 2014-2020 (2023) CL 4 - Extindere de distribuție și canalizare în comuna Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochiș Primar -
43 2021 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.01.2021 Primar -
42 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren situate pe raza comunei Teaca Primar -
41 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și contribuția lunară datorată Unității de Asistență Medico-Socială Teaca de beneficiarii serviciilor medico-sociale și/sau susținătorii legali ai acestora Primar -
40 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
39 2021 privind aderarea comunei Teaca la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA Primar -
38 2021 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca Primar -
38 2021 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca Primar -
37 2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Florea Cristian și vacantarea locului de consilier local Primar -
36 2021 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr.20-22/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, Viile Tecii și Ocnița Primar -
35 2021 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr.20-22/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, Viile Tecii și Ocnița Primar -
34 2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021- semestrul I la nivelul Comunei Teaca Primar -
33 2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Teaca Primar -
32 2021 privind modificarea anexei aprobate prin HCL nr. 54/ 2021 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția:"Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" Primar -
31 2021 privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația ”Produs în Bistrița-Năsăud” Primar -
30 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
29 2021 privind aderarea comunei Teaca la Asociația Proprietarilor de Terenuri Teaca Primar -
28 2021 privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Teaca în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice Primar -
27 2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 Primar -
26 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pentru anul 2021 Primar -
25 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
24 2021 privind modificarea anexelor 1 și 2 aprobate prin HCL nr.32 din 12.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: ”Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr. 490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar -
23 2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Teaca Primar -
22 2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat Primar -
21 2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud Primar -
20 2021 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Teaca pentru perioada 2021-2027 Primar -
19 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UMS Teaca pentru anul 2021 Primar -
18 2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar -
17 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 169, nr. topo 1287/1, situat în extravilanulu localității Ocnița, în suprafață de 250 mp Primar -
16 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 647, nr. topo 666, situat în extravilanul localității Viile Tecii. în suprafață de 250 mp Primar -
15 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 567, nr. topo 1849, situat în extravilanul localității Teaca, în suprafață de 250 mp Primar -
14 2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca Primar -
13 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
12 2021 privind desemnarea consilierilor locali în vederea evaluării secretarului general al comunei Teaca Primar -
11 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020 Primar -
10 2021 privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente, aflate pe teritoriul comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud Primar -
09 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare", post-mortem, al comunei Teaca Primar -
08 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare" al comunei Teaca Primar -
07 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare", post-mortem, al comunei Teaca Primar -
06 2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca Primar -
05 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
04 2021 privind constituirea comisiei în vederea respectării condițiilor de pășunat în comuna Teaca Primar -
03 2021 de modificarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr.37/2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în CF 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca Primar -
02 21.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud Primar -
01 21.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud Primar -
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
103 29.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Comunei Teaca -
102 29.12.2021 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren situat în localitatea Ocnița din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca -
101 29.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 -
100 29.12.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii nr.416/2001 pentru anul 2022 -
99 29.12.2021 privind aprobarea planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2022 -
98 29.12.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă și prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca în anul 2022 -
97 29.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2022 -
96 29.12.2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
95 21.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 -
94 17.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 -
93 13.12.2021 pentru revocarea H.C.L. Teaca nr. 82/2021 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren din domeniul public în domeniul privat al Comunei Teaca -
92 13.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 -
91 26.11.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
90 26.11.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Pinticu -
89 26.11.2021 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca la data de 30.09.2021 -
88 26.11.2021 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca la data de 30.09.2021 -
87 26.11.2021 privind dezmembrarea în 3 loturi a imobilului - teren în suprafață de 1331 mp., înscris în CF nr. 28521 situat în intravilanul satului Teaca, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
86 26.11.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 67/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Teaca în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Romanu Vivu” Teaca -
85 26.11.2021 privind aprobarea achiziționării imobilului Casă de locuit și teren intravilan, situat în localitatea Teaca, nr.95 -
84 26.11.2021 privind aprobarea prelungirii delegării gestiunii Serviciului de canalizasre-componenta concesiune exclusivă asupra bunurilor din domeniul public al comunei Teaca, către operatorul S.C. AQUABIS S.A. Bistrița, până la data de 21.11.2021, dată la care se împlinește termenul Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.3/2008, aprobat prin H.C.L. Teaca nr. 14/2014 -
83 28.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
82 28.10.2021 privind acordul pentru trecerea imobilului teren, situat în intravilanul localității Budurleni, în suprafață de 225 mp, identificat cu CF 309, nr. topo 79/2, 80/2 și CF 310, nr. topo 79/1, 80/1 în domeniul privat al Comunei Teaca -
81 28.10.2021 privind acordul pentru dezmembrarea în 2 loturi a unui imobil-teren situat în localitatea Ocnița, înscris în C.F. nr. 27478 Teaca, proprietatea Comunei Teaca -
80 28.10.2021 privind ajustarea prin actualizarea prețurilor aferente materialelor pentru - rest de executat - la obiectivul de investiție ”REȚEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ÎN LOCALITĂȚILE VIILE-TECII ȘI BUDURLENI, COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
79 28.10.2021 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren situat în localitatea Ocnița din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca -
78 28.10.2021 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren situat în localitatea Ocnița din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca -
77 28.10.2021 privind aprobarea finanțării din bugetul UAT Teaca a unor cheltuieli de administrare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bistrița -
76 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița și Archiud, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
75 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”Modernizare drumuri de interes local îin comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
74 28.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 -
73 28.10.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Reformată Teaca -
72 28.10.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Teaca -
71 30.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
70 30.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 -
68 30.09.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Locală Adventistă Teaca -
67 30.09.2021 privind stabilirea garanției aferente contractelor de concesiune încheiate pentru pajiștile aflate în proprietatea Comunei Teaca -
65 30.09.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Greco-Catolică Teaca -
64 30.09.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. I.F.N. nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului: "Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" -
63 30.09.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud” și în legislația aplicabilă în vigoare -
62 31.08.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
61 31.08.2021 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.06.2021 -
60 31.08.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Locală Adventistă Viile-Tecii -
59 31.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2021 -
58 11.08.2021 privind declararea ca bun de interes public și acordul pentru efectuarea demersurilor în vederea înscrierii definitive în Cartea Funciară a terenului situat în localitatea Teaca, nr. cadastral 28287, în suprafață de 1113 mp -
57 06.08.2021 privind acordul pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca -
56 06.08.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.48/2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca -
55 29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
54 29.07.2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 - semestrul II la nivelul Comunei Teaca -
53 29.07.2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca -
52 29.07.2021 privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca -
51 29.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
50 29.06.2021 privind acordul amplasării și accesului în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea Comunei Teaca și în administrarea Consiliului Local pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" în perioada 2014-2020(2023)" CL4 - Extindere rețele de distribuție și canalizare în comuna Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochiș -
49 29.06.2021 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2021 -
48 29.06.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile-teren, situate pe raza comunei Teaca -
47 29.06.2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și contribuția lunară datorată Unității de Asistență Medico-Socială Teaca de beneficiarii serviciilor medico-sociale și/sau susținătorii legali ai acestora -
46 31.05.2021 privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Teaca în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice -
45 31.05.2021 privind aderarea comunei Teaca la ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA -
44 31.05.2021 privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca -
43 31.05.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Florea Cristian și vacantarea locului de consilier local privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
42 31.05.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 31/2021 privind aderarea Comunei Teaca la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA -
41 31.05.2021 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local Teaca nr. 20-22 / 2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor imobile teren situate în extravilanul localității Teaca, Viile Tecii și Ocnița -
40 31.05.2021 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021 semestrul I la nivelul Comunei Teaca -
39 31.05.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Teaca -
38 31.05.2021 privind modificarea anexei aprobate prin HCL nr. 54/ 2021 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: "Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" -
37 31.05.2021 privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația ”Produs în Bistrița-Năsăud” -
36 31.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
35 22.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
34 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2021 -
33 22.04.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ TEACA pentru anul 2021 -
32 22.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 -
31 22.04.2021 privind aderearea comunei Teaca la ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI TEACA -
30 22.04.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud -
29 22.04.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
28 22.04.2021 pentru aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ a comunei Teaca pentru perioada 2021-2027 -
27 09.04.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345 / 24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
26 31.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
25 31.03.2021 privind modificarea anexelor 1 și 2 aprobate prin HCL nr.32 din 12.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: "Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr.490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" -
24 31.03.2021 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consilului Local al comunei Teaca -
23 31.03.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. I.F.N. nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
22 31.03.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 169, nr. topo 1287/1, situat în extravilanul localității Ocnița, în suprafață de 250 mp -
21 31.03.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 647, nr. topo 666, situat în extravilanul localității Viile Tecii, în suprafață de 250 mp -
20 31.03.2021 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a imobilului-teren înscris în CF 567, nr. topo 1849, situat în extravilanul localității Teaca, în suprafață de 250 mp -
19 31.03.2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
18 31.03.2021 privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente, aflate pe teritoriul comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
17 31.03.2021 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” post-mortem al Comunei Teaca, domnului Baciu Cornel -
16 31.03.2021 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Daniel Hubleur și a doamnei Monique Hubleur -
15 31.03.2021 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” post-mortem al Comunei Teaca, domnului Popescu Emil -
14 25.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
13 25.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali în vederea evaluării secretarului general al comunei Teaca -
12 25.02.2021 privind aprobarea Contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020 -
11 25.02.2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Teaca pentru anul 2021 -
10 25.02.2021 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile deținute de persoanele fizice, aflate pe teritoriul comunei Teaca -
09 28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
08 28.01.2021 privind constituirea comisiei speciale de verificare a respectării obligațiilor din contractele de închiriere și concesionare la nivelul comunei Teaca -
07 28.01.2021 de modificare a Hotărârii Consiliului local Teaca nr.37/2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în C.F. 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
06 28.01.2021 privind aprobarea Planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2021 pe raza U.A.T. Teaca -
05 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 la nivelul comunei Teaca pe anul 2021 -
04 28.01.2021 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a unității administrativ teritoriale comuna Teaca -
03 28.01.2021 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților comunei Teaca pe anul 2021 -
02 28.01.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Teaca, în suprafață de 1.421 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca -
01 28.01.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Teaca, în suprafață de 2004 mp din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020