Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
72 29.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
71 29.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Roman Vivu” Teaca -
70 29.12.2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă și prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a comunei Teaca în anul 2021 -
69 29.12.2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 17053 mp., înscris în CF 28331 Pinticu, CAD 28331, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
68 29.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoane fizice și juridice pe anul 2021 în comuna Teaca -
67 29.12.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2021-2022 -
65 10.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
64 10.12.2020 privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” -
63 10.12.2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
62 10.12.2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Luca Ovidiu Traian și vacantarea locului de consilier local -
61 25.11.2020 privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor imobile-terenuri din satele Teaca, Ocnița, Pinticu și Archiud - Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
60 25.11.2020 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului-teren în suprafață de 8536 mp, număr cadastral 27030, înscris în cartea funciară nr. 27030, situat în satul Ocnița, aparținând Comunei Teaca - domeniul public -
59 19.11.2020 privind reorganizarea Unității de Asistență Medico-Socială Teaca -
58 19.11.2020 privind repoziționarea și actualizarea suprafeței de teren de la 7321 mp la suprafața de 10650 mp, suprafață rezultată în urma lucrărilor de modernizare și înscrierea în Cartea Funciară a imobilului - drum exploatație agricolă ”Kraiț-tronson I, înscris in C.F. nr. 26964, proprietate publică, situat în extravilanul localității Teaca, comuna Teaca” -
57 19.11.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2020 -
56 19.11.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III 2020 -
55 22.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
54 19.11.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția: ”Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr.67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
53 19.11.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Teaca -
52 19.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Teaca -
51 19.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
50 22.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
49 22.09.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
48 09.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
47 09.09.2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
46 09.09.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr. 34/2020 privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor drumuri comunale din satele Teaca, Viile-Tecii, Ocnița și Archiud - Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
45 09.09.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr. 17/2020 privind implementarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul GAL PROGRES TRANSILVAN - Măsura M6/6B - Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL - Program PNDR -
44 09.09.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr. 13/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
43 09.09.2020 privind declararea ca bun de interes public și acordul pentru efectuarea demersurilor în vederea înscrierii definitive în Cartea Funciară a terenului din intravilanul localității Teaca, nr. adm 94, în suprafață de 10217 mp. -
42 09.09.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II 2020 -
41 09.09.2020 privind dezmembrarea în 2 loturi a imobilului-teren în suprafață de 28067 mp, număr cadastral 28004, înscris în C.F. nr. 28004, situat în intravilanul satului Pinticu, aparținând comunei Teaca - domeniul privat -
40 13.08.2020 privind alegrea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
39 13.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
38 13.08.2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 17.053 mp, înscris în CF nr.28004 Teaca, nr. CAD 28004, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
37 13.08.2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în CF nr. 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
36 20.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
35 09.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
34 09.07.2020 privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor drumuri comunale stradale din satele Teaca, Viile-Tecii, Ocnița și Archiud - Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
33 12.06.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr.490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
32 12.06.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția: ”Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr.490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
31 12.06.2020 privind desemnarea primarului comunei Teaca în calitate de împuternicit legal în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Bistrița-Năsăud pentru accesarea schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014-2020, sesiunea 3/2020 -
30 28.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
29 28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Teaca -
28 28.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
27 28.05.2020 privind înscrierea definitivă în domeniul public al comunei Teaca a drumurilor agricole din comuna Teaca -
26 28.05.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 -
25 28.05.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I 2020 -
24 28.05.2020 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Teaca pentru anul 2020 -
23 21.04.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Teaca în situații excepționale -
22 16.03.2020 privind înscrierea definitivă în domeniul public al comunei Teaca al imobilului - teren înscris în C.F. nr. 27223 situat în localitatea Teaca, nr. 490-491 -
21 16.03.2020 privind acceptarea de către comuna Teaca a ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 500 mp, situat în localitatea Viile-Tecii -
20 19.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
19 19.02.2020 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al comunei Teaca -
18 19.02.2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN LOCALITĂȚILE VIILE TECII, TEACA, ARCHIUD ȘI OCNIȚA, COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
17 19.02.2020 privind implementarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul GAL PROGRES TRANSILVAN - Măsura M4/6B - Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL - Program PNDR -
16 19.02.2020 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2019 -
15 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2020 -
14 19.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: "Extindere rețea de distribuție gaze naturale în localitățile Archiud, Pinticu, Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" -
13 19.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
12 29.01.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
11 29.01.2020 privind aprobarea prețurilor de vânzare a materialului lemnos către populație pentru anul 2020 care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a comunei Teaca -
10 29.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului și utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2019 -
9 29.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T Teaca pentru anul școlar 2020-2021 -
8 29.01.2020 privind aprobarea Planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2020 pe raza U.A.T. Teaca -
7 29.01.2020 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților comunei Teaca -
6 29.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Teaca pe anul 2020 -
5 29.01.2020 privind aprobarea Planului de achziții publice pe anul 2020 la nivelul comunei Teaca -
4 29.01.2020 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a unității administrativ-teritoriale comuna Teaca -
3 29.01.2020 privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței locuinței a unui teren în suprafață de 357 mp, în conformitate cu Legea nr.15/2003 -
2 29.01.2020 privind aprobarea participării comunei Teaca la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție electrică -
1 29.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a confinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Teaca să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare în jud. Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
74 2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile deținute de persoanele fizice, aflate pe teritoriul comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
73 2020 privind aprobarea planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2021 -
72 2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pe anul 2021 -
71 2020 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a U.A.T. Comuna Teaca -
70 2020 privind aprobarea programului de gospodărire a localităților Comunei Teaca pe anul 2021 -
69 2020 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul loc. Teaca, în suprafață de 1.421 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca -
68 23.12.2020 privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca -
67 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
66 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Roman Vivu” Teaca -
65 2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă și prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a comunei Teaca în anul 2021 -
64 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
63 2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 17053 mp, înscris în CF 28331 Teaca, CAD 28331, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
62 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
61 2020 privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia -
60 2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea datei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului LUCA OVIDIU TRAIAN și vacantarea locului de consilier local -
59 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoane fizice și juridice pe anul 2021 în comuna Teaca -
58 2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2021-2022 -
57 2020 privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor drumuri comunale din satele Teaca, Ocnița, Pinticu și Archiud - Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
56 2020 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului-teren în suprafață de 8536 mp., număr cadastral 27030, înscris în cartea funciară nr. 27030, situat în satul Ocnița, aparținând comunei Teaca - domeniul public -
55 2020 privind repoziționarea și actualizarea suprafeței de teren de la 7321 mp la suprafața de 10650 mp, suprafață rezultată în urma lucrărilor de modernizare și înscriere în Cartea Funciară a imobilului - drum de exploatație agricolă ”Kraiț-tronson I, înscris în C.F. nr.26964, proprietate publică, situat în extravilanul localității Teaca, comuna Teaca” -
54 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
53 2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III 2020 -
52 2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr.67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
51 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția: "Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr.67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" -
50 2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Teaca -
49 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Teaca -
48 2020 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Teaca -
47 2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care altcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
46 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
45 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
44 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
43 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr.34/2020 privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor drumuri comunale din satele Teaca, Viile-Tecii, Ocnița și Archiud - Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăsud -
42 2020 privind modificarea Hotărțrii Consiliului local Teaca nr.17/2020 privind implementarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” în cadrul GAL PROGRES TRANSILVAN - Măsura M4/6B - Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL - Program PNDR -
41 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr.13/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
40 2020 privind declararea ca bun de interes public și acordul pentru efectuarea demersurilor în vederea înscrierii definitive în Cartea Funciară a terenului din intravilanul localității Teaca, nr. adm 94, în suprafață de 10217 mp -
39 2020 privind dezmembrarea în 2 loturi a imobilului-teren în suprafață de 28067 mp, număr cadastral 28004, înscris în C.F. nr. 28004, situat în intravilanul satului Pinticu, aparținând comunei Teaca-domeniul privat -
38 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
37 2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II 2020 -
36 2020 privind reorganizarea Unității de Asistență Medico-Socială Teaca -
35 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
34 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
33 2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
32 2020 privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 28.076 mp, înscris în CF 28004 Teaca, nr. CAD 28004, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
31 2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în CF nr.28005 Teaca, nr.CAD 28005, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
30 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
29 2020 privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor drumuri comunale din satele Teaca, Viile-Tecii, Ocnița și Archiud - Comuna Teaca -
28 2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr.490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
27 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr.490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
26 2020 privind desemnarea primarului comunei Teaca în calitate de împuternicit legal în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Bistrița-Năsăud pentru accesarea schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 - 2020, sesiunea 3/2020 -
22 2020 privind înscrierea definitivă în domeniul public al comunei Teaca a drumurilor agricole din comuna Teaca -
21 2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 -
13 2020 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca -
05 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2020 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
01 20.01.2020 Atribuire în folosință gratuită pe durata existenței locuinței a unui teren în suprafață de 357 mp, conform Legii 15/ 2003 Primar 29.01.2020
02 20.01.2020 Aprobare SF și indicatori tehnico-ec. proiect apă și canalizare din jud. B-N, planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea reprezentantului CL Teaca să voteze și să semneze în AGA la ADI apa-canal Primar 29.01.2020
03 20.01.2020 Alegere președinte de ședință Primar 29.01.2020
04 20.01.2020 Aprobare utilizare excedent bugetar rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2019 Primar 29.01.2020
05 20.01.2020 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2020 Primar 19.02.2020
06 11.02.2020 Aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetului local, al bugetului de venituri proprii și subvenții și a situației financiare la data de 31.12.2019 Primar 19.02.2020
07 11.02.2020 Aprobare implementare proiect „REABILITARE SI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV” în Comuna Teaca,Județul Bistrița-Năsăud în cadrul GAL PROGRES TRANSILVAN - Măsura M4/6B - Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL – Program PNDR Primar 19.02.2020
08 13.02.2020 Aprobare privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca Primar 19.02.2020
09 13.02.2020 Aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea distribuție gaze naturale în localitățile Archiud, Pinticu și Viile-Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud Primar 19.02.2020
10 13.02.2020 Aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului “ Modernizare drumuri de interes local in localitatile Viile Tecii,Teaca,Archiud si Ocnita,Comuna Teaca,Judetul Bistrita Nasaud” Primar 19.02.2020
11 13.02.2020 Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici ai proiectului“REABILITARE SI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Primar 19.02.2020
12 13.02.2020 Alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca. Primar 19.02.2020
13 13.02.2020 Aprobare plan de analiză a riscurilor pt. comuna Teaca Primar -
14 14.02.2020 Aprobare atestare domeniu public al comunei Teaca -Drumuri agricole Primar -
15 17.02.2020 Acordare titlu de cetațean de onoare al comunei soților Hubleur din Elveția Primar -
16 18.02.2020 Acordare titlu de cetațean de onoare al comunei d-lui Emil Popescu Primar 28.02.2020
17 11.03.2020 Aprobare înscriere definitivă în domeniu public al com. Teaca a imob. Teren identificat cu CF 27223 Primar 16.03.2020
18 12.03.2020 Aprobare acceptare ofertă de donație constând în teren in suprafață de 500 mp. Primar 16.03.2020
19 16.04.2020 Stabilirea procedurii de desfășurare a ședintelor Consiliului Local Teaca în situații excepționale Primar 21.04.2020
20 22.04.2020 Aprobare atestare domeniu public al comunei Teaca - Centru recreativ Primar -
20 22.04.2020 Aprobare atestare domeniu public al comunei Teaca - Centru recreativ Primar -
21 22.04.2020 Aprobare indexare impozite şi taxe locale pentru anul 2021 Primar 28.05.2020
22 22.04.2020 Aprobare înscrierea definitivă în domeniul public al comunei Teaca a drumurilor agricole din comuna Teaca Primar 28.05.2020
23 22.04.2020 Aprobare execuție bugetara pe trimestrul I an 2020 Primar 28.05.2020
24 22.04.2020 Aprobare rectificare buget de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 Primar 28.05.2020
25 22.04.2020 Alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului local al comunei Teaca Primar 28.05.2020
26 2020 privind desemnarea primarului comunei Teaca în calitate de împuternicit legal în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Bistrița-Năsăud pentru accesarea schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 - 2020, sesiunea 3/2020 Primar -
27 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr.490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar -
28 2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr.490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar -
29 2020 privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor drumuri comunale din satele Teaca, Viile-Tecii, Ocnița și Archiud - Comuna Teaca Primar -
30 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
31 2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în CF nr.28005 Teaca, nr.CAD 28005, aparținând domeniului privat al comunei Teaca Primar -
32 2020 privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 28.076 mp, înscris în CF 28004 Teaca, nr. CAD 28004, aparținând domeniului privat al comunei Teaca Primar -
33 2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud Primar -
34 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 Primar -
35 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
36 2020 privind reorganizarea Unității de Asistență Medico-Socială Teaca Primar -
37 2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II 2020 Primar -
38 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 Primar -
39 2020 privind dezmembrarea în 2 loturi a imobilului-teren în suprafață de 28067 mp, număr cadastral 28004, înscris în C.F. nr. 28004, situat în intravilanul satului Pinticu, aparținând comunei Teaca-domeniul privat Primar -
40 2020 privind declararea ca bun de interes public și acordul pentru efectuarea demersurilor în vederea înscrierii definitive în Cartea Funciară a terenului din intravilanul localității Teaca, nr. adm 94, în suprafață de 10217 mp Primar -
41 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr.13/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Primar -
42 2020 privind modificarea Hotărțrii Consiliului local Teaca nr.17/2020 privind implementarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” în cadrul GAL PROGRES TRANSILVAN - Măsura M4/6B - Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL - Program PNDR Primar -
43 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr.34/2020 privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor drumuri comunale din satele Teaca, Viile-Tecii, Ocnița și Archiud - Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăsud Primar -
44 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar -
45 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
46 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 Primar -
47 2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care altcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud Primar -
48 2020 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Teaca Primar -
49 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Teaca Primar -
50 2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Teaca Primar -
51 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția: "Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr.67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud" Primar -
52 2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr.67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar -
53 2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III 2020 Primar -
54 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 Primar -
55 2020 privind repoziționarea și actualizarea suprafeței de teren de la 7321 mp la suprafața de 10650 mp, suprafață rezultată în urma lucrărilor de modernizare și înscriere în Cartea Funciară a imobilului - drum de exploatație agricolă ”Kraiț-tronson I, înscris în C.F. nr.26964, proprietate publică, situat în extravilanul localității Teaca, comuna Teaca” Primar -
56 2020 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului-teren în suprafață de 8536 mp., număr cadastral 27030, înscris în cartea funciară nr. 27030, situat în satul Ocnița, aparținând comunei Teaca - domeniul public Primar -
57 2020 privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor drumuri comunale din satele Teaca, Ocnița, Pinticu și Archiud - Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud Primar -
58 2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2021-2022 Primar -
59 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoane fizice și juridice pe anul 2021 în comuna Teaca Primar -
60 2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea datei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului LUCA OVIDIU TRAIAN și vacantarea locului de consilier local Primar -
61 2020 privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia Primar -
62 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 Primar -
63 2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 17053 mp, înscris în CF 28331 Teaca, CAD 28331, aparținând domeniului privat al comunei Teaca Primar -
64 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 Primar -
65 2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă și prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a comunei Teaca în anul 2021 Primar -
66 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Roman Vivu” Teaca Primar -
67 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
68 23.12.2020 privind trecerea unui imobil-teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca Primar -
69 2020 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul loc. Teaca, în suprafață de 1.421 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Teaca Primar -
70 2020 privind aprobarea programului de gospodărire a localităților Comunei Teaca pe anul 2021 Primar -
71 2020 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a U.A.T. Comuna Teaca Primar -
72 2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pe anul 2021 Primar -
73 2020 privind aprobarea planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2021 Primar -
74 2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile deținute de persoanele fizice, aflate pe teritoriul comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud Primar -
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
01 29.01.2020 Aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, pt. proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul BistritaNasaud” finanțat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Teaca să voteze și să semneze în AGA la ADI Apa și Canalizare -
02 29.01.2020 Aprobarea participării comunei Teaca la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție electrică -
03 29.01.2020 Atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a unui teren în suprafaţă de 357 mp, în conformitate cu Legea 15/2003 -
04 29.01.2020 Aprobarea asigurarii de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare specializata a unitatii administrativ teritoriale Comuna Teaca -
05 29.01.2020 Aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2020 la nivelul Comunei Teaca -
06 29.01.2020 Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pe anul 2020 -
07 29.01.2020 Aprobarea programului de gospodărire a localităţilor Comunei Teaca pe anul 2020 -
08 29.01.2020 Aprobarea planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor pe anul 2020 -
09 29.01.2020 Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul şcolar 2020-2021 -
10 29.01.2020 Aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2019 -
11 29.01.2020 Aprobarea prețurilor de vânzare al materialului lemnos către populație pentru anul 2020 care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Teaca -
12 29.01.2020 Alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca. -
13 29.01.2020 Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici ai proiectului“REABILITARE SI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
14 19.02.2020 Aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea distribuție gaze naturale în localitățile Archiud, Pinticu și Viile-Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud -
15 19.02.2020 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2020 -
16 19.02.2020 Aprobarea conturilor anuale de execție a bugetului local, al bugetului de venituri proprii și subvenții și a situației financiare la data de 31.12.2019 -
17 19.02.2020 Aprobare implementare proiectului „ REABILITARE SI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV” în Comuna Teaca,Județul Bistrița-Năsăud în cadrul GAL PROGRES TRANSILVAN - Măsura M4/6B - Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL – Program PNDR -
18 19.02.2020 Aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului “ Modernizare drumuri de interes local in localitatile Viile Tecii, Teaca, Archiud si Ocnita, Comuna Teaca, Judetul Bistrita Nasaud” -
19 19.02.2020 Trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca -
20 19.02.2020 Alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca -
21 16.03.2020 privind acceptarea de către comuna Teaca a ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 500 mp, situat în localitatea Viile-Tecii -
22 16.03.2020 privind înscrierea definitivă în domeniul public al comunei Teaca al imobilului - teren înscris în C.F. nr. 27223 situat în localitatea Teaca, nr. 490-491 -
23 21.04.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Teaca în situații excepționale -
24 28.05.2020 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Teaca pentru anul 2020 -
25 28.05.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I 2020 -
26 28.05.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 -
27 28.05.2020 privind înscrierea definitivă în domeniul public al comunei Teaca a drumurilor agricole din comuna Teaca -
28 28.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
29 28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Teaca -
30 28.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
31 12.06.2020 privind desemnarea primarului comunei Teaca în calitate de împuternicit legal în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Bistrița-Năsăud pentru accesarea schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014-2020, sesiunea 3/2020 -
32 12.06.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția: ”Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr.490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
33 12.06.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire și dotare centru multifuncțional, sat Teaca, nr.490-491, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
34 09.07.2020 privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor drumuri comunale stradale din satele Teaca, Viile-Tecii, Ocnița și Archiud - Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
35 09.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
36 20.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
37 13.08.2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în CF nr. 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
38 13.08.2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 17.053 mp, înscris în CF nr.28004 Teaca, nr. CAD 28004, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
39 13.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
40 13.08.2020 privind alegrea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
41 09.09.2020 privind dezmembrarea în 2 loturi a imobilului-teren în suprafață de 28067 mp, număr cadastral 28004, înscris în C.F. nr. 28004, situat în intravilanul satului Pinticu, aparținând comunei Teaca - domeniul privat -
42 09.09.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II 2020 -
43 09.09.2020 privind declararea ca bun de interes public și acordul pentru efectuarea demersurilor în vederea înscrierii definitive în Cartea Funciară a terenului din intravilanul localității Teaca, nr. adm 94, în suprafață de 10217 mp. -
44 09.09.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr. 13/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
45 09.09.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr. 17/2020 privind implementarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul GAL PROGRES TRANSILVAN - Măsura M6/6B - Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL - Program PNDR -
46 09.09.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr. 34/2020 privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor drumuri comunale din satele Teaca, Viile-Tecii, Ocnița și Archiud - Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
47 09.09.2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr.301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
48 09.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
49 22.09.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
50 22.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
51 19.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
52 19.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Teaca -
53 19.11.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Teaca -
54 19.11.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția: ”Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr.67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
55 22.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
56 19.11.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III 2020 -
57 19.11.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2020 -
58 19.11.2020 privind repoziționarea și actualizarea suprafeței de teren de la 7321 mp la suprafața de 10650 mp, suprafață rezultată în urma lucrărilor de modernizare și înscrierea în Cartea Funciară a imobilului - drum exploatație agricolă ”Kraiț-tronson I, înscris in C.F. nr. 26964, proprietate publică, situat în extravilanul localității Teaca, comuna Teaca” -
59 19.11.2020 privind reorganizarea Unității de Asistență Medico-Socială Teaca -
60 25.11.2020 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului-teren în suprafață de 8536 mp, număr cadastral 27030, înscris în cartea funciară nr. 27030, situat în satul Ocnița, aparținând Comunei Teaca - domeniul public -
61 25.11.2020 privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor imobile-terenuri din satele Teaca, Ocnița, Pinticu și Archiud - Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
62 10.12.2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Luca Ovidiu Traian și vacantarea locului de consilier local -
63 10.12.2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
64 10.12.2020 privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” -
65 10.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca în anul 2020 -
67 29.12.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2021-2022 -
68 29.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoane fizice și juridice pe anul 2021 în comuna Teaca -
69 29.12.2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 17053 mp., înscris în CF 28331 Pinticu, CAD 28331, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
70 29.12.2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă și prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a comunei Teaca în anul 2021 -
71 29.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Roman Vivu” Teaca -
72 29.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2022