Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
40 31.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
39 31.05.2022 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Stoica Alexandru, precum și vacantarea locului de consilier local
38 31.05.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren situat în intravilanul localității Archiud, înscris în Cartea Funciară nr. 28591 Teaca, proprietatea publică a Comunei Teaca
37 31.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022
36 31.05.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Viile Tecii
35 31.05.2022 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al Comunei Teaca” domnului Zaig Vilhelm Eckehardt
34 28.04.2022 privind acordul pentru trecerea unor imobile - clădiri și terenuri - situate în intravilanul localității Teaca din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca
33 28.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
32 28.04.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Teaca
31 28.04.2022 privind acordul pentru înscrierea definitivă în domeniul public al Comunei Teaca a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.26290 Teaca, Cartea Funciară nr. 27526 Teaca, Cartea Funciară nr. 27479, Cartea Funciară nr. 27493 Teaca, Cartea Funciară nr. 26456 Teaca
30 28.04.2022 privind darea în folosință gratuită către Asociația ”Mocănița Transilvaniei”, pe termen de 20 ani, a unor imobile-terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Teaca
29 28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
28 28.04.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
27 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
26 28.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
25 31.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
24 31.03.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețea distribuție gaze naturale pentru alimentarea localităților: Pinticu, Archiud, Budurleni și Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud”
23 31.03.2022 privind acordul pentru trecerea unui imobil-teren intravilan, sat Budurleni, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Teaca
22 31.03.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de incluziune socială, organizată la nivelul județului Bistrița-Năsăud
21 31.03.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, Județul Bistrița-Năsăud”
20 31.03.2022 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2021-2022 - semestrul I, la nivelul Comunei Teaca
19 31.03.2022 privind acordul de radiere a dreptului de proprietate privată al Comunei Teaca pentru imobilul-teren în suprafață de 225 mp înscris în C.F. nr. 28551 Teaca
18 31.03.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Unității administrativ-teritoriale - comuna Teaca pentru anul 2022
17 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Teaca
16 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Teaca
15 24.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
14 24.02.2022 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între U.A.T. Comuna Teaca și Asociația ”Mocănița Transilvaniei” în vederea realizării proiectului: ”Mocănița Transilvaniei” - Turism Integrat în Câmpia Transilvaniei”
13 24.02.2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca
12 24.02.2022 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Archiud, în suprafață de 12.775 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca
11 24.02.2022 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”
10 24.02.2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a terenului - curți/construcții aferent imobilului casă de locuit, nr. 538, în suprafață de 744 mp, înscris în CF nr. 28546 - intravilan Teaca, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca
09 03.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022
08 27.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
07 27.01.2022 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a U.A.T. Comuna Teaca
06 27.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008
05 27.01.2022 pentru modificarea HCL 96/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca
04 27.01.2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca
03 27.01.2022 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2022 la nivelul Comunei Teaca
02 27.01.2022 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților din Comuna Teaca
01 27.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2022 - 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
29 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
28 2022 privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor-tehnico economici pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețea distribuție gaze naturale pentru alimentarea localităților: Pinticu, Archiud, Budurleni și Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
27 2022 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren intravilan, sat Budurleni, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Teaca -
26 2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 -
25 2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
24 2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud forma consolidată -
23 2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitate de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
22 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de incluziune socială, organizată la nivelul județului Bistrița-Năsăud -
21 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, Județul Bistrița-Năsăud” -
20 2022 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2021 - 2022 - semestrul I la nivelul Comunei Teaca -
19 2022 privind darea în folosință gratuită către Asociația Mocănița Transilvaniei, pe termen de 20 ani, a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
18 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
17 2022 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Zaig Vilhelm Eckehardt -
16 2022 privind aprobarea acordului de radiere din CF nr. 28551 Teaca, a dreptului de proprietate privată a Comunei Teaca -
15 2022 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între U.A.T. Comuna Teaca și Asociația ”Mocănița Transilvaniei” în vederea realizării proiectului: ”Mocănița Transilvaniei - Turism Integrat în Câmpia Transilvaniei” -
14 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
13 2022 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Archiud, în suprafață de 12.775 mp., din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca -
12 2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
11 2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
10 2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 -
08 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
07 2022 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a U.A.T. Comuna Teaca -
06 2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
05 2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca -
04 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca -
03 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca -
02 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022 actualizat 01.02.2022
01 2022 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
29 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
28 2022 privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor-tehnico economici pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețea distribuție gaze naturale pentru alimentarea localităților: Pinticu, Archiud, Budurleni și Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar -
27 2022 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren intravilan, sat Budurleni, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Teaca Primar -
26 2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 Primar -
25 2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar -
24 2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud forma consolidată Primar -
23 2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitate de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 Primar -
22 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de incluziune socială, organizată la nivelul județului Bistrița-Năsăud Primar -
21 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, Județul Bistrița-Năsăud” Primar -
20 2022 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2021 - 2022 - semestrul I la nivelul Comunei Teaca Primar -
19 2022 privind darea în folosință gratuită către Asociația Mocănița Transilvaniei, pe termen de 20 ani, a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Teaca Primar -
18 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
17 2022 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Zaig Vilhelm Eckehardt Primar -
16 2022 privind aprobarea acordului de radiere din CF nr. 28551 Teaca, a dreptului de proprietate privată a Comunei Teaca Primar -
15 2022 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între U.A.T. Comuna Teaca și Asociația ”Mocănița Transilvaniei” în vederea realizării proiectului: ”Mocănița Transilvaniei - Turism Integrat în Câmpia Transilvaniei” Primar -
14 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
13 2022 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Archiud, în suprafață de 12.775 mp., din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca Primar -
12 2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar -
11 2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar -
10 2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 Primar -
08 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
07 2022 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a U.A.T. Comuna Teaca Primar -
06 2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 Primar -
05 2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca Primar -
04 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
03 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
02 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022 Primar -
01 2022 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” Primar -
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
40 31.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
39 31.05.2022 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Stoica Alexandru, precum și vacantarea locului de consilier local -
38 31.05.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren situat în intravilanul localității Archiud, înscris în Cartea Funciară nr. 28591 Teaca, proprietatea publică a Comunei Teaca -
37 31.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
36 31.05.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Viile Tecii -
35 31.05.2022 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al Comunei Teaca” domnului Zaig Vilhelm Eckehardt -
34 28.04.2022 privind acordul pentru trecerea unor imobile - clădiri și terenuri - situate în intravilanul localității Teaca din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca -
33 28.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
32 28.04.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Teaca -
31 28.04.2022 privind acordul pentru înscrierea definitivă în domeniul public al Comunei Teaca a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.26290 Teaca, Cartea Funciară nr. 27526 Teaca, Cartea Funciară nr. 27479, Cartea Funciară nr. 27493 Teaca, Cartea Funciară nr. 26456 Teaca -
30 28.04.2022 privind darea în folosință gratuită către Asociația ”Mocănița Transilvaniei”, pe termen de 20 ani, a unor imobile-terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
29 28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 -
28 28.04.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
27 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
26 28.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
25 31.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
24 31.03.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețea distribuție gaze naturale pentru alimentarea localităților: Pinticu, Archiud, Budurleni și Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
23 31.03.2022 privind acordul pentru trecerea unui imobil-teren intravilan, sat Budurleni, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Teaca -
22 31.03.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de incluziune socială, organizată la nivelul județului Bistrița-Năsăud -
21 31.03.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, Județul Bistrița-Năsăud” -
20 31.03.2022 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2021-2022 - semestrul I, la nivelul Comunei Teaca -
19 31.03.2022 privind acordul de radiere a dreptului de proprietate privată al Comunei Teaca pentru imobilul-teren în suprafață de 225 mp înscris în C.F. nr. 28551 Teaca -
18 31.03.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Unității administrativ-teritoriale - comuna Teaca pentru anul 2022 -
17 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Teaca -
16 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Teaca -
15 24.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
14 24.02.2022 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între U.A.T. Comuna Teaca și Asociația ”Mocănița Transilvaniei” în vederea realizării proiectului: ”Mocănița Transilvaniei” - Turism Integrat în Câmpia Transilvaniei” -
13 24.02.2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca -
12 24.02.2022 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Archiud, în suprafață de 12.775 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca -
11 24.02.2022 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” -
10 24.02.2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a terenului - curți/construcții aferent imobilului casă de locuit, nr. 538, în suprafață de 744 mp, înscris în CF nr. 28546 - intravilan Teaca, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
09 03.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022 -
08 27.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
07 27.01.2022 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a U.A.T. Comuna Teaca -
06 27.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
05 27.01.2022 pentru modificarea HCL 96/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca -
04 27.01.2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
03 27.01.2022 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2022 la nivelul Comunei Teaca -
02 27.01.2022 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților din Comuna Teaca -
01 27.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2022 - 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020

ARHIVA - AN 2021