Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
23 28.02.2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
22 28.02.2024 de modificare a H.C.L. nr.48/2022 privind modificarea H.C.L. nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Teaca
21 28.02.2024 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pentru anul 2023
20 28.02.2024 privind aprobarea cererii, către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, de trecere din domeniul public al județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al comunei Teaca, a bunurilor constând în infrastructura aferentă a punctelor de colectare a deșeurilor realizate pe terenurile proprietate publică a comunei Teaca, în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud”
19 28.02.2024 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud
18 28.02.2024 privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a disponibilului de pajiști, aparținând domeniului public al Comunei Teaca
17 28.02.2024 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca
16 28.02.2024 privind modificarea H.C.L. nr.2/2023 privind realuarea activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca
15 28.02.2024 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Comuna Teaca
14 28.02.2024 pentru aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza U.A.T. Teaca
13 28.02.2024 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Teaca pentru anul 2024
12 31.01.2024 privind acordul pentru participarea comunei Teaca la implementarea proiectului ”Digitalizarea bibliotecilor rurale din județul Bistrița-Năsăud pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, Componenta 7 Transformarea digitală, Investiția 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
11 31.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2024
10 31.01.2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
09 31.01.2024 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Petruș Vasile și vacantarea locului de consilier local
08 31.01.2024 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca
07 31.01.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectate de beneficiarii de venit minim de incluziune în anul 2024
06 31.01.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024
05 31.01.2024 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca
04 31.01.2024 privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren și construcție, situat în intravilanul satului Pinticu, în suprafață de 1846 mp.
03 31.01.2024 privind actualizarea Planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor la nivelul Comunei Teaca
02 31.01.2024 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca
01 17.01.2024 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2024-2025
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
26 2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
25 2024 de modificare și completare a H.C.L. nr.18/2024 privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a disponibilului de pajiști, aparținând domeniului public al Comunei Teaca
23 2024 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Reformată Teaca
22 2024 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Archiud
21 2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
20 2024 de modificare a H.C.L. nr.48/2022 privind modificarea H.C.L. nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Teaca
19 2024 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2023
18 2024 privind aprobarea cererii, către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, de trecere din domeniul public al județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al comunei Teaca, a bunurilor constând în infrastructura aferentă punctelor de colectare a deșeurilor realizate pe terenurile proprietate publică a comunei Teaca, în cadrul proiectului
”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud”
17 2024 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al comunei Teaca, doamnei doctor Ana Sofronic
16 2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată.
15 2024 privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
13 2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
12 2024 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Petruș Vasile și vacantarea locului de consilier local
11 2024 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca
10 2024 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune în anul 2024
09 22.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2024.
- actualizat -
09 12.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2024
08 2024 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud
07 2024 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud
06 2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciile de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024
05 2024 privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren și construcție, situat în intravilanul satului Pinticu, în suprafață de 1846 mp.
03 2024 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca
02 2024 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca
01 2024 privind modificarea HCL nr.2/2023 privind reluarea activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. An Scurtă descriere Inițiator Obs.
26 2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
25 2024 de modificare și completare a H.C.L. nr.18/2024 privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a disponibilului de pajiști, aparținând domeniului public al Comunei Teaca Primar -
23 2024 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Reformată Teaca Primar -
22 2024 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Archiud Primar -
21 2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
20 2024 de modificare a H.C.L. nr.48/2022 privind modificarea H.C.L. nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Teaca Primar -
19 2024 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2023 Primar -
18 2024 privind aprobarea cererii, către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, de trecere din domeniul public al județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al comunei Teaca, a bunurilor constând în infrastructura aferentă punctelor de colectare a deșeurilor realizate pe terenurile proprietate publică a comunei Teaca, în cadrul proiectului
”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud”
Primar -
17 2024 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al comunei Teaca, doamnei doctor Ana Sofronic Primar -
16 2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată. Primar -
15 2024 privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar -
13 2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
12 2024 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Petruș Vasile și vacantarea locului de consilier local Primar -
11 2024 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
10 2024 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune în anul 2024 Primar -
09 22.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2024.
- actualizat -
Primar -
09 12.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2024 Primar -
08 2024 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud Primar -
07 2024 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud Primar -
06 2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciile de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024 Primar -
05 2024 privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren și construcție, situat în intravilanul satului Pinticu, în suprafață de 1846 mp. Primar -
03 2024 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca Primar -
02 2024 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca Primar -
01 2024 privind modificarea HCL nr.2/2023 privind reluarea activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca Primar -
Nr. An Scurtă descriere Inițiator Obs.
Nr Data Scurtă descriere Observații
23 28.02.2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
22 28.02.2024 de modificare a H.C.L. nr.48/2022 privind modificarea H.C.L. nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Teaca -
21 28.02.2024 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pentru anul 2023 -
20 28.02.2024 privind aprobarea cererii, către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, de trecere din domeniul public al județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al comunei Teaca, a bunurilor constând în infrastructura aferentă a punctelor de colectare a deșeurilor realizate pe terenurile proprietate publică a comunei Teaca, în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud” -
19 28.02.2024 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
18 28.02.2024 privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a disponibilului de pajiști, aparținând domeniului public al Comunei Teaca -
17 28.02.2024 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
16 28.02.2024 privind modificarea H.C.L. nr.2/2023 privind realuarea activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca -
15 28.02.2024 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Comuna Teaca -
14 28.02.2024 pentru aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza U.A.T. Teaca -
13 28.02.2024 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Teaca pentru anul 2024 -
12 31.01.2024 privind acordul pentru participarea comunei Teaca la implementarea proiectului ”Digitalizarea bibliotecilor rurale din județul Bistrița-Năsăud pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, Componenta 7 Transformarea digitală, Investiția 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect -
11 31.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2024 -
10 31.01.2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
09 31.01.2024 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Petruș Vasile și vacantarea locului de consilier local -
08 31.01.2024 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
07 31.01.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectate de beneficiarii de venit minim de incluziune în anul 2024 -
06 31.01.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024 -
05 31.01.2024 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
04 31.01.2024 privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren și construcție, situat în intravilanul satului Pinticu, în suprafață de 1846 mp. -
03 31.01.2024 privind actualizarea Planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor la nivelul Comunei Teaca -
02 31.01.2024 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
01 17.01.2024 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2024-2025 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2022

ARHIVA - AN 2023