Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
66 12.09.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
65 12.09.2023 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca
64 12.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2023
63 12.09.2023 privind clasificarea unui număr de 8 drumuri publice de interes local în categoria funcțională de drumuri de exploatare agricolă situate pe teritoriul U.A.T. Teacaa
62 12.09.2023 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială Teaca
61 05.09.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca
60 28.08.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
59 28.08.2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.06.2023
58 28.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
57 28.08.2023 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, a terenului aferent imobilului construcție: garaj, în suprafață de 100 mp., aparținând domeniului privat al Comunei Teaca
56 28.08.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren situat în intravilanul localității Teaca, înscris în Cartea Funciară nr. 28689 Teaca, proprietatea publică a Comunei Teaca
55 27.07.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
54 27.07.2023 privind aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public
53 27.07.2023 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară nouă în favoarea comunei Teaca - domeniu public a unui imobil-teren situat în satul Ocnița
52 27.07.2023 privind modificarea H.C.L. nr.80/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2023 în Comuna Teaca
51 29.06.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
50 29.06.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului - teren situat în intravilanul și extravilanul localității Archiud, înscris în Cartea Funciară nr.27040 Teaca și imobilului-teren situat în intravilanul și extravilanul localității Ocnița, înscris în Cartea Funciară nr. 28370 Teaca, proprietatea publică a Comunei Teaca
49 29.06.2023 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din localitatea Ocnița
48 29.06.2023 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al Comunei Teaca”, domnului colonel în retragere Florentin Archiudean
47 29.06.2023 privind aprobarea achiziționării imobilului - teren în suprafață de 2944 mp., situat în extravilanul localității Archiud, comuna Teaca
46 09.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
45 29.05.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
44 29.05.2023 privind angajamentul U.A.T. Comuna Teaca pentru a amplasa o stație de încărcare în localitatea Teaca, necesară apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, finanțat din PNRR, componenta C15:Educație, Reforma 6
43 29.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2023
42 29.05.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între unitatea administrativ-teritorială - comuna Teaca și cabinetele de medicină de familie care deservesc populația
41 29.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială - Comuna Teaca cu Județul Bistrița-Năsăud - în calitate de Lider de parteneriat - și cu Unitățile Administrativ-Teritoriale din Județul Bistrița-Năsăud - în calitate de Parteneri, în vederea implementării proiectului:
”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, devoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”
40 29.05.2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 31.03.2023
39 29.05.2023 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca
38 29.05.2023 privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a modului de gestionare a fondului forestier proprietatea publică a Comunei Teaca
37 29.05.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud
36 19.05.2023 privind includerea teritoriului U.A.T. Teaca în parteneriatul LEADER ”GAL PROGRES TRANSILVAN”
35 10.05.2023 privind aprobarea Cererii de Finanțare, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție: ”Rețea de alimentare cu apa potabilă în localitatea Budurleni, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud”
34 27.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
33 27.04.2023 privind finanțarea programului de susținere al handbalului juvenil la nivel de echipe din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud al Clubului Sportiv ”GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
32 27.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
31 27.04.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
30 27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
29 27.04.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare repsectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
28 25.04.2023 pentru modificarea H.C.L. nr.89/2022 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca
27 25.04.2023 privind acordul pentru participarea Comunei Teaca la "Programul privind casarea autovehiculelor uzate"
26 30.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
25 30.03.2023 privind rezilierea contractului de concesiune a pajiștilor nr.7/2015 încheiat între Comuna Teaca și doamna Biriș Cornelia
24 30.03.2023 privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud în vederea asigurării funcționării Punctului de lucru Teaca, a spațiului în suprafață de 132,66 mp., înscris în CF nr. 27493, proprietate publică a Comunei Teaca
23 30.03.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.85/2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, a terenului aferent imobilului construcție: garaj, în suprafața de 100 mp., înscris în CF nr. 28633, situat în intravilanul satului Budurleni, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca
22 30.03.2023 pentru aprobarea ”Strategia de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie complementare” la nivelul comunei Teaca
21 30.03.2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2022
20 30.03.2023 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca
19 30.03.2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Comunei Teaca să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
18 06.03.2023 privind aprobarea proiectului: ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul Vi. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație
17 23.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
16 23.02.2023 privind acordul înscrierii definitive în domeniul public a Comunei Teaca a imobilelor-terenuri înscrise în Cartea Funciară nr. 28595 și 28596 Teaca
15 23.02.2023 privind trecerea imobilului-teren înscris în C.F. 28568 Teaca, din domeniul public al Comunei Teaca în domeniul public al Statului Român
14 23.02.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud
13 23.02.2023 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Comunei Teaca
12 23.02.2023 privind aprobarea Statului Comunei Teaca
11 26.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
10 26.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
09 26.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
08 26.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
07 26.01.2023 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca
06 26.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023
05 26.01.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică de către U.A.M.S. Teaca a unor spații cu destinația de cabinete medicale, proprietatea publică a comunei Teaca, aflate în administrarea U.A.M.S. Teaca, înscrise în CF nr. 27493
04 26.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2023-2024
03 26.01.2023 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Teaca pentru anul 2023
02 12.01.2023 privind aprobarea reluării activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca
01 12.01.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții a Unității de Asistență Medico-Socială Teaca
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
66 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
65 2023 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca -
64 2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2023 -
63 2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca -
55 2023 privind clasificarea și atribuirea de denumiri unui număr de 8 drumuri publice de interes local în categoria funcțională de drumuri de exploatare agricolă situate pe teritoriul unității administrative Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
54 2023 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Asistență Medico-Socială Teaca -
53 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
52 2023 privind aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în UAT Teaca -
51 2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul public, proprietatea Comunei Teaca a imobilului-teren identificat în C.F. nr.2239 Teaca, situat în satul Ocnița -
50 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
49 2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren situat în intravilanul și extravilanul localității Archiud, înscris în Cartea Funciară nr. 27040 Teaca și imobilului-teren situat în intravilanul și extravilanul localității Ocnița, înscris în Cartea Funciară nr. 28370 Teaca, proprietatea publică a Comunei Teaca -
47 2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
46 2023 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din localitatea Ocnița -
45 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
44 2023 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 80/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2023 în Comuna Teaca -
43 2023 privind angajamentul UAT Comuna Teaca pentru a amplasa o stație de încărcare în localitatea Teaca, necesară apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, finanțat din PNRR, componenta C15:Educație, Reforma 6 -
42 2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2023 -
41 2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 31.03.2023 -
40 2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între unitatea administrativ-teritorială - comuna Teaca și cabinetele de medicină de familie care deservesc populația -
39 2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului:
”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”
-
38 2023 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare" al Comunei Teaca, domnului Florentin Archiudean -
37 2023 privind includerea teritoriului UAT Teaca în parteneriatul LEADER ”GAL PROGRES TRANSILVAN” -
36 2023 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
35 2023 privind aprobarea Cererii de Finanțare, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție:
”Rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Budurleni, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud”
-
34 2023 privind aprobarea achiziționării imobilului-teren în suprafață de 2944 mp., situat în extravilanul localității Archiud, comuna Teaca -
33 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
32 2023 privind acordul pentru participarea Comunei Teaca la ”Programul privind casarea autovehiculelor uzate” -
31 2023 pentru modificarea H.C.L. nr.89/2022 privind stabilirea pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca -
30 2023 privind diminuarea suprafeței de teren (pajiști) din Contractul de concesiune nr. 6/2017 încheiat între Comuna Teaca și A.C.T. Ocnița -
29 2023 privind rezilierea contractului de concesiune pajiște nr. 12/2017 încheiat între Comuna Teaca și Cooperativa Agricolă Teaca -
28 2023 privind rezilierea contractului de concesiune pajiște nr. 16/2017 încheiat între Comuna Teaca și dl. Câmpian Ioan -
27 2023 privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a modului de gestionare a fondului forestier proprietate publică a Comunei Teaca -
26 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
25 2023 privind rezilierea unor contracte de concesiune a pajiștilor și diminuarea suprafețelor de pajiști -
24 2023 privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud în vederea asigurării funcționării Punctului de lucru Teaca, a spațiului în suprafață de 132,66 mp., situat în Teaca nr. 154-154, înscris în CF nr. 27493, proprietate publică a Comunei Teaca -
23 2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 85/2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, a terenului aferent imobilului construcție: garaj, în suprafață de 100 mp, înscris în CF nr. 28633, situat în intravilanul satului Budurleni, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
22 2023 privind finanțarea programului de susținere al handbalului juvenil la nivel de echipe din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud al Clubului Sportiv ”GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud -
21 2023 pentru aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie complementare” a comunei Teaca -
20 2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 -
19 2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2023 -
18 2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
17 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
16 2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
15 2023 privind aprobarea proiectului: ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație -
14 2023 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca -
13 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
12 2023 privind acordul înscrierii definitive în domeniul public a Comunei Teaca a imobilelor - terenuri înscrise în Cartea Funciară nr. 28595 și 28596 Teaca -
11 2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Comunei Teaca să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
10 2023 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil - teren înscris în C.F.28586 Teaca, din domeniul public al Comunei Teaca în domeniul public al Statului -
09 2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, Județul Bistrița-Năsăud -
08 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
07 2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
06 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
05 2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”. la data de 10.04.2008 -
04 2023 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
03 2023 privind aprobarea reluării activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca -
02 2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UMS Teaca -
01 17.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Actualizat 3
01 12.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Actualizat 2
01 05.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Actualizat
01 03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
66 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
65 2023 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca Primar -
64 2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2023 Primar -
63 2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca Primar -
55 2023 privind clasificarea și atribuirea de denumiri unui număr de 8 drumuri publice de interes local în categoria funcțională de drumuri de exploatare agricolă situate pe teritoriul unității administrative Teaca, județul Bistrița-Năsăud Primar -
54 2023 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Asistență Medico-Socială Teaca Primar -
53 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
52 2023 privind aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în UAT Teaca Primar -
51 2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul public, proprietatea Comunei Teaca a imobilului-teren identificat în C.F. nr.2239 Teaca, situat în satul Ocnița Primar -
50 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
49 2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren situat în intravilanul și extravilanul localității Archiud, înscris în Cartea Funciară nr. 27040 Teaca și imobilului-teren situat în intravilanul și extravilanul localității Ocnița, înscris în Cartea Funciară nr. 28370 Teaca, proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
47 2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud Primar -
46 2023 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din localitatea Ocnița Primar -
45 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
44 2023 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 80/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2023 în Comuna Teaca Primar -
43 2023 privind angajamentul UAT Comuna Teaca pentru a amplasa o stație de încărcare în localitatea Teaca, necesară apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, finanțat din PNRR, componenta C15:Educație, Reforma 6 Primar -
42 2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2023 Primar -
41 2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 31.03.2023 Primar -
40 2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între unitatea administrativ-teritorială - comuna Teaca și cabinetele de medicină de familie care deservesc populația Primar -
39 2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului:
”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”
Primar -
38 2023 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare" al Comunei Teaca, domnului Florentin Archiudean Primar -
37 2023 privind includerea teritoriului UAT Teaca în parteneriatul LEADER ”GAL PROGRES TRANSILVAN” Primar -
36 2023 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
35 2023 privind aprobarea Cererii de Finanțare, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție:
”Rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Budurleni, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud”
Primar -
34 2023 privind aprobarea achiziționării imobilului-teren în suprafață de 2944 mp., situat în extravilanul localității Archiud, comuna Teaca Primar -
33 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
32 2023 privind acordul pentru participarea Comunei Teaca la ”Programul privind casarea autovehiculelor uzate” Primar -
31 2023 pentru modificarea H.C.L. nr.89/2022 privind stabilirea pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca Primar -
30 2023 privind diminuarea suprafeței de teren (pajiști) din Contractul de concesiune nr. 6/2017 încheiat între Comuna Teaca și A.C.T. Ocnița Primar -
29 2023 privind rezilierea contractului de concesiune pajiște nr. 12/2017 încheiat între Comuna Teaca și Cooperativa Agricolă Teaca Primar -
28 2023 privind rezilierea contractului de concesiune pajiște nr. 16/2017 încheiat între Comuna Teaca și dl. Câmpian Ioan Primar -
27 2023 privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a modului de gestionare a fondului forestier proprietate publică a Comunei Teaca Primar -
26 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
25 2023 privind rezilierea unor contracte de concesiune a pajiștilor și diminuarea suprafețelor de pajiști Primar -
24 2023 privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud în vederea asigurării funcționării Punctului de lucru Teaca, a spațiului în suprafață de 132,66 mp., situat în Teaca nr. 154-154, înscris în CF nr. 27493, proprietate publică a Comunei Teaca Primar -
23 2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 85/2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, a terenului aferent imobilului construcție: garaj, în suprafață de 100 mp, înscris în CF nr. 28633, situat în intravilanul satului Budurleni, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca Primar -
21 2023 pentru aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie complementare” a comunei Teaca Primar -
20 2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 Primar -
19 2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2023 Primar -
18 2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare Primar -
17 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar -
16 2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar -
15 2023 privind aprobarea proiectului: ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație Primar -
14 2023 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca Primar -
13 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
12 2023 privind acordul înscrierii definitive în domeniul public a Comunei Teaca a imobilelor - terenuri înscrise în Cartea Funciară nr. 28595 și 28596 Teaca Primar -
11 2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Comunei Teaca să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud Primar -
10 2023 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil - teren înscris în C.F.28586 Teaca, din domeniul public al Comunei Teaca în domeniul public al Statului Primar -
09 2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, Județul Bistrița-Năsăud Primar -
08 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
07 2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud Primar -
06 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
05 2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”. la data de 10.04.2008 Primar -
04 2023 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
03 2023 privind aprobarea reluării activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca Primar -
02 2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UMS Teaca Primar -
01 17.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Primar Actualizat 3
01 12.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Primar Actualizat 2
01 05.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 (actualizat) Primar Actualizat
01 03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Primar -
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
66 12.09.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
65 12.09.2023 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca -
64 12.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2023 -
63 12.09.2023 privind clasificarea unui număr de 8 drumuri publice de interes local în categoria funcțională de drumuri de exploatare agricolă situate pe teritoriul U.A.T. Teacaa -
62 12.09.2023 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială Teaca -
61 05.09.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Teaca -
60 28.08.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
59 28.08.2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.06.2023 -
58 28.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
57 28.08.2023 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, a terenului aferent imobilului construcție: garaj, în suprafață de 100 mp., aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
56 28.08.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren situat în intravilanul localității Teaca, înscris în Cartea Funciară nr. 28689 Teaca, proprietatea publică a Comunei Teaca -
55 27.07.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
54 27.07.2023 privind aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public -
53 27.07.2023 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară nouă în favoarea comunei Teaca - domeniu public a unui imobil-teren situat în satul Ocnița -
52 27.07.2023 privind modificarea H.C.L. nr.80/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2023 în Comuna Teaca -
51 29.06.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
50 29.06.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului - teren situat în intravilanul și extravilanul localității Archiud, înscris în Cartea Funciară nr.27040 Teaca și imobilului-teren situat în intravilanul și extravilanul localității Ocnița, înscris în Cartea Funciară nr. 28370 Teaca, proprietatea publică a Comunei Teaca -
49 29.06.2023 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din localitatea Ocnița -
48 29.06.2023 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al Comunei Teaca”, domnului colonel în retragere Florentin Archiudean -
47 29.06.2023 privind aprobarea achiziționării imobilului - teren în suprafață de 2944 mp., situat în extravilanul localității Archiud, comuna Teaca -
46 09.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
45 29.05.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
44 29.05.2023 privind angajamentul U.A.T. Comuna Teaca pentru a amplasa o stație de încărcare în localitatea Teaca, necesară apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, finanțat din PNRR, componenta C15:Educație, Reforma 6/td> -
43 29.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2023 -
42 29.05.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între unitatea administrativ-teritorială - comuna Teaca și cabinetele de medicină de familie care deservesc populația -
41 29.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială - Comuna Teaca cu Județul Bistrița-Năsăud - în calitate de Lider de parteneriat - și cu Unitățile Administrativ-Teritoriale din Județul Bistrița-Năsăud - în calitate de Parteneri, în vederea implementării proiectului:
”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, devoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”
-
40 29.05.2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 31.03.2023 -
39 29.05.2023 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
38 29.05.2023 privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a modului de gestionare a fondului forestier proprietatea publică a Comunei Teaca -
37 29.05.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
36 19.05.2023 privind includerea teritoriului U.A.T. Teaca în parteneriatul LEADER ”GAL PROGRES TRANSILVAN” -
35 10.05.2023 privind aprobarea Cererii de Finanțare, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție: ”Rețea de alimentare cu apa potabilă în localitatea Budurleni, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
34 27.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
33 27.04.2023 privind finanțarea programului de susținere al handbalului juvenil la nivel de echipe din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud al Clubului Sportiv ”GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud -
32 27.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 -
31 27.04.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
30 27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
29 27.04.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare repsectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
28 25.04.2023 pentru modificarea H.C.L. nr.89/2022 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca -
27 25.04.2023 privind acordul pentru participarea Comunei Teaca la "Programul privind casarea autovehiculelor uzate" -
26 30.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
25 30.03.2023 privind rezilierea contractului de concesiune a pajiștilor nr.7/2015 încheiat între Comuna Teaca și doamna Biriș Cornelia -
24 30.03.2023 privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud în vederea asigurării funcționării Punctului de lucru Teaca, a spațiului în suprafață de 132,66 mp., înscris în CF nr. 27493, proprietate publică a Comunei Teaca -
23 30.03.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.85/2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, a terenului aferent imobilului construcție: garaj, în suprafața de 100 mp., înscris în CF nr. 28633, situat în intravilanul satului Budurleni, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
22 30.03.2023 pentru aprobarea ”Strategia de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie complementare” la nivelul comunei Teaca -
21 30.03.2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2022 -
20 30.03.2023 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca -
19 30.03.2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Comunei Teaca să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
18 06.03.2023 privind aprobarea proiectului: ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul Vi. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație -
17 23.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
16 23.02.2023 privind acordul înscrierii definitive în domeniul public a Comunei Teaca a imobilelor-terenuri înscrise în Cartea Funciară nr. 28595 și 28596 Teaca -
15 23.02.2023 privind trecerea imobilului-teren înscris în C.F. 28568 Teaca, din domeniul public al Comunei Teaca în domeniul public al Statului Român -
14 23.02.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
13 23.02.2023 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Comunei Teaca -
12 23.02.2023 privind aprobarea Statului Comunei Teaca -
11 26.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
10 26.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
09 26.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020 -
08 26.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
07 26.01.2023 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca -
06 26.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 -
05 26.01.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică de către U.A.M.S. Teaca a unor spații cu destinația de cabinete medicale, proprietatea publică a comunei Teaca, aflate în administrarea U.A.M.S. Teaca, înscrise în CF nr. 27493 -
04 26.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2023-2024 -
03 26.01.2023 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Teaca pentru anul 2023 -
02 12.01.2023 privind aprobarea reluării activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca -
01 12.01.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții a Unității de Asistență Medico-Socială Teaca -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2022