Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
90 29.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
89 29.12.2022 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca
88 29.12.2022 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca
87 29.12.2022 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, a prețului de vânzare directă către beneficiari și a volumului maxim de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca în anul 2023
86 29.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2023 în Comuna Teaca
85 29.12.2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, a terenului aferent imobilului construcție: garaj, în suprafață de 100 mp, înscris în CF nr. 28633, situat în intravilanul satului Budurleni, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca
84 29.12.2022 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2023 la nivelul Comunei Teaca
83 29.12.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pentru anul 2023
82 29.12.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 96,14 mp cu destinația de cabinet medical situat în localitatea Teaca nr. 153-154, înscris în CF nr. 27493, proprietate publică a Comunei Teaca
81 22.12.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Teaca
80 22.12.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Reformată Teaca
79 22.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022
78 09.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022
77 29.11.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
76 29.11.2022 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Protocolul de Colaborare a UAT TEACA, județul Bistrița-Năsăud cu MMSS/MS/ME în cadrul proiectului:
”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, cod SMIS+: 122607”
75 29.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022
74 29.11.2022 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.09.2022
73 29.11.2022 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca
72 29.11.2022 privind indexarea impozitului pentru autovehiculele grele de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2023
71 29.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetățean de onoare" al Comunei Teaca
70 31.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca
69 31.10.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului lunar al burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 care se acordă elevilor din Comuna Teaca
68 31.10.2022 privind acceptarea de către Comuna Teaca a ofertei de donație a unui imobil - teren, în suprafața de 1000 mp, înscris în CF 28623, situat în localitatea Budurleni
67 31.10.2022 privind aprobarea dezlipirii unui imobil-teren situat în intravilanul localității Budurleni, înscris în Cartea Funciară nr. 28630 Teaca, proprietatea privată a Comunei Teaca
66 31.10.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Teaca în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Romanu Vivu”
65 31.10.2022 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca
64 31.10.2022 privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud”
63 30.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022
62 22.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
61 20.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022
60 20.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022
59 20.09.2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității de Asistență Medico-Socială Teaca asupra imobilului - clădire și teren aferent, situat în localitatea Teaca nr. 153-154, proprietate publică a Comunei Teaca
58 31.08.2022 privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din U.A.T. Comuna Teaca
57 31.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
56 31.08.2022 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.06.2022
55 31.08.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
54 31.08.2022 privind implementarea proiectului ”ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” - Măsura M4/6B Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL
53 31.08.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud
52 18.08.2022 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea începerii investiției: ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna TEACA, județul Bistrița-Năsăud”
51 28.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
50 28.07.2022 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.34/2022 privind acordul pentru trecerea unor imobile, clădiri și terenuri, situate în intravilanul localității Teaca din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca
49 28.07.2022 privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile-teren și construcții situate în localitatea Ocnița din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca
48 28.07.2022 privind modificarea H.C.L. nr.53/2022 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca
47 12.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud”
46 12.07.2022 privind aprobarea participării U.A.T. Teaca la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției proprii pentru proiectul: ”STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” SURSA DE FINANȚARE: ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU
45 23.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
44 23.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca
43 23.06.2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca
42 23.06.2022 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Archiud
41 23.06.2022 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Locală Adventistă Viile-Tecii
40 31.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
39 31.05.2022 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Stoica Alexandru, precum și vacantarea locului de consilier local
38 31.05.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren situat în intravilanul localității Archiud, înscris în Cartea Funciară nr. 28591 Teaca, proprietatea publică a Comunei Teaca
37 31.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022
36 31.05.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Viile Tecii
35 31.05.2022 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al Comunei Teaca” domnului Zaig Vilhelm Eckehardt
34 28.04.2022 privind acordul pentru trecerea unor imobile - clădiri și terenuri - situate în intravilanul localității Teaca din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca
33 28.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
32 28.04.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Teaca
31 28.04.2022 privind acordul pentru înscrierea definitivă în domeniul public al Comunei Teaca a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.26290 Teaca, Cartea Funciară nr. 27526 Teaca, Cartea Funciară nr. 27479, Cartea Funciară nr. 27493 Teaca, Cartea Funciară nr. 26456 Teaca
30 28.04.2022 privind darea în folosință gratuită către Asociația ”Mocănița Transilvaniei”, pe termen de 20 ani, a unor imobile-terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Teaca
29 28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
28 28.04.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
27 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
26 28.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
25 31.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
24 31.03.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețea distribuție gaze naturale pentru alimentarea localităților: Pinticu, Archiud, Budurleni și Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud”
23 31.03.2022 privind acordul pentru trecerea unui imobil-teren intravilan, sat Budurleni, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Teaca
22 31.03.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de incluziune socială, organizată la nivelul județului Bistrița-Năsăud
21 31.03.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, Județul Bistrița-Năsăud”
20 31.03.2022 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2021-2022 - semestrul I, la nivelul Comunei Teaca
19 31.03.2022 privind acordul de radiere a dreptului de proprietate privată al Comunei Teaca pentru imobilul-teren în suprafață de 225 mp înscris în C.F. nr. 28551 Teaca
18 31.03.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Unității administrativ-teritoriale - comuna Teaca pentru anul 2022
17 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Teaca
16 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Teaca
15 24.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
14 24.02.2022 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între U.A.T. Comuna Teaca și Asociația ”Mocănița Transilvaniei” în vederea realizării proiectului: ”Mocănița Transilvaniei” - Turism Integrat în Câmpia Transilvaniei”
13 24.02.2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca
12 24.02.2022 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Archiud, în suprafață de 12.775 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca
11 24.02.2022 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”
10 24.02.2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a terenului - curți/construcții aferent imobilului casă de locuit, nr. 538, în suprafață de 744 mp, înscris în CF nr. 28546 - intravilan Teaca, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca
09 03.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022
08 27.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
07 27.01.2022 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a U.A.T. Comuna Teaca
06 27.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008
05 27.01.2022 pentru modificarea HCL 96/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca
04 27.01.2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca
03 27.01.2022 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2022 la nivelul Comunei Teaca
02 27.01.2022 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților din Comuna Teaca
01 27.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2022 - 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
99 2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Teaca, aprobat prin H.C.L. nr.16/2022 -
98 2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Teaca, aprobat prin H.C.L. nr. 16/2022 -
95 2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Teaca -
94 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 ( ACTUALIZAT ) -
94 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
93 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
92 2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
90 2022 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutire și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Comunei Teaca -
88 2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Reformată Teaca -
86 2022 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Protocolul de Colaborare cu UAT TEACA, județul Bistrița-Năsăud cu MMSS/MS/ME în cadrul proiectului Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, cod SMIS+: 122607 -
85 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Teaca -
84 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
83 2022 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.09.2022 -
82 2022 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
75 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
75 2022 privind aprobarea numărului și a cunatumului lunar al burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022, care se acordă elevilor din Comuna Teaca -
74 2022 privind aprobarea dezlipirii unui imobil-teren situat în intravilanul localității Budurleni, înscris în Cartea Funciară nr.28630 Teaca, proprietatea privată a Comunei Teaca -
73 2022 privind aprobarea dezlipirii unui imobil-teren situat în intravilanul localității Budurleni, înscris în Cartea Funciară nr.28630 Teaca, proprietatea privată a Comunei Teaca -
72 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Liceului teoretic ”Constantin Romanu Vivu” Teaca -
70 2022 privind indexarea impozitului pentru autovehiculele grele de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2023 -
69 2022 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
68 2022 privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud” -
67 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
67 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
66 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
65 2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Viile Tecii -
64 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
63 2022 privind aprobarea Statutului Comunei Teaca -
62 2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca -
59 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
58 2022 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.06.2022 -
56 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
55 2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității de Asistență Medico-Socială Teaca asupra unui imobil construcție C1 și teren. situat în Teaca r. 153-154, înscris în CF nr. 27493, proprietate publică a Comunei Teaca -
54 2022 privind implementarea proiectului "ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD" - Măsura M4/6B Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL -
53 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
52 2022 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 34/2022 privind acordul pentru trecerea unor imobile, clădiri și terenuri, situate în intravilanul localității Teaca din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca -
50 2022 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca -
47 2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
46 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
45 2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca -
44 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
43 2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Archiud -
42 2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Locală Adventistă Viile-Tecii -
33 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
32 2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Teaca -
31 2022 privind acordul pentru înscrierea definitivă în domeniul public al Comunei Teaca a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr. 26290 Teaca, Cartea Funciară nr. 27526 Teaca, Cartea Funciară nr. 27479, Cartea Funciară nr. 27493 Teaca, Cartea Funciară nr. 26456 Teaca -
30 2022 privind darea în folosință gratuită către Asociația Mocănița Transilvaniei, pe termen de 20 ani, a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
29 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
28 2022 privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor-tehnico economici pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețea distribuție gaze naturale pentru alimentarea localităților: Pinticu, Archiud, Budurleni și Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
27 2022 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren intravilan, sat Budurleni, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Teaca -
26 2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 -
25 2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
24 2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud forma consolidată -
23 2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitate de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
22 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de incluziune socială, organizată la nivelul județului Bistrița-Năsăud -
21 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, Județul Bistrița-Năsăud” -
20 2022 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2021 - 2022 - semestrul I la nivelul Comunei Teaca -
19 2022 privind darea în folosință gratuită către Asociația Mocănița Transilvaniei, pe termen de 20 ani, a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
18 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
17 2022 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Zaig Vilhelm Eckehardt -
16 2022 privind aprobarea acordului de radiere din CF nr. 28551 Teaca, a dreptului de proprietate privată a Comunei Teaca -
15 2022 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între U.A.T. Comuna Teaca și Asociația ”Mocănița Transilvaniei” în vederea realizării proiectului: ”Mocănița Transilvaniei - Turism Integrat în Câmpia Transilvaniei” -
14 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
13 2022 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Archiud, în suprafață de 12.775 mp., din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca -
12 2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
11 2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
10 2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 -
08 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
07 2022 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a U.A.T. Comuna Teaca -
06 2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
05 2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca -
04 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca -
03 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca -
02 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022 actualizat 01.02.2022
01 2022 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
99 2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Teaca, aprobat prin H.C.L. nr.16/2022 Primar -
98 2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Teaca, aprobat prin H.C.L. nr. 16/2022 Primar -
95 2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Teaca Primar -
94 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 ( ACTUALIZAT ) Primar -
94 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 Primar -
93 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 Primar -
92 2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud Primar -
90 2022 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutire și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Comunei Teaca Primar -
88 2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Reformată Teaca Primar -
86 2022 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Protocolul de Colaborare cu UAT TEACA, județul Bistrița-Năsăud cu MMSS/MS/ME în cadrul proiectului Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, cod SMIS+: 122607 Primar -
85 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Teaca Primar -
84 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 Primar -
83 2022 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.09.2022 Primar -
82 2022 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
75 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
75 2022 privind aprobarea numărului și a cunatumului lunar al burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022, care se acordă elevilor din Comuna Teaca Primar -
74 2022 privind aprobarea dezlipirii unui imobil-teren situat în intravilanul localității Budurleni, înscris în Cartea Funciară nr.28630 Teaca, proprietatea privată a Comunei Teaca Primar -
73 2022 privind aprobarea dezlipirii unui imobil-teren situat în intravilanul localității Budurleni, înscris în Cartea Funciară nr.28630 Teaca, proprietatea privată a Comunei Teaca Primar -
72 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Liceului teoretic ”Constantin Romanu Vivu” Teaca Primar -
70 2022 privind indexarea impozitului pentru autovehiculele grele de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2023 Primar -
69 2022 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
68 2022 privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud” Primar -
67 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 Primar -
66 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
65 2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Viile Tecii Primar -
64 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 Primar -
63 2022 privind aprobarea Statutului Comunei Teaca Primar -
62 2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca Primar -
59 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
58 2022 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.06.2022 Primar -
56 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Primar -
55 2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității de Asistență Medico-Socială Teaca asupra unui imobil construcție C1 și teren. situat în Teaca r. 153-154, înscris în CF nr. 27493, proprietate publică a Comunei Teaca Primar -
54 2022 privind implementarea proiectului "ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD" - Măsura M4/6B Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL Primar -
53 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
52 2022 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 34/2022 privind acordul pentru trecerea unor imobile, clădiri și terenuri, situate în intravilanul localității Teaca din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca Primar -
50 2022 privind modificarea HCL nr.53/2020 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca Primar -
47 2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud Primar -
46 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
45 2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca Primar -
44 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
43 2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Archiud Primar -
42 2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Locală Adventistă Viile-Tecii Primar -
33 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
32 2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Teaca Primar -
31 2022 privind acordul pentru înscrierea definitivă în domeniul public al Comunei Teaca a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr. 26290 Teaca, Cartea Funciară nr. 27526 Teaca, Cartea Funciară nr. 27479, Cartea Funciară nr. 27493 Teaca, Cartea Funciară nr. 26456 Teaca Primar -
30 2022 privind darea în folosință gratuită către Asociația Mocănița Transilvaniei, pe termen de 20 ani, a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Teaca Primar -
29 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
28 2022 privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor-tehnico economici pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețea distribuție gaze naturale pentru alimentarea localităților: Pinticu, Archiud, Budurleni și Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Primar -
27 2022 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil-teren intravilan, sat Budurleni, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Teaca Primar -
26 2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 Primar -
25 2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar -
24 2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud forma consolidată Primar -
23 2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitate de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 Primar -
22 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de incluziune socială, organizată la nivelul județului Bistrița-Năsăud Primar -
21 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, Județul Bistrița-Năsăud” Primar -
20 2022 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2021 - 2022 - semestrul I la nivelul Comunei Teaca Primar -
19 2022 privind darea în folosință gratuită către Asociația Mocănița Transilvaniei, pe termen de 20 ani, a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Teaca Primar -
18 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
17 2022 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Zaig Vilhelm Eckehardt Primar -
16 2022 privind aprobarea acordului de radiere din CF nr. 28551 Teaca, a dreptului de proprietate privată a Comunei Teaca Primar -
15 2022 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între U.A.T. Comuna Teaca și Asociația ”Mocănița Transilvaniei” în vederea realizării proiectului: ”Mocănița Transilvaniei - Turism Integrat în Câmpia Transilvaniei” Primar -
14 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
13 2022 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Archiud, în suprafață de 12.775 mp., din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca Primar -
12 2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar -
11 2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar -
10 2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 Primar -
08 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
07 2022 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a U.A.T. Comuna Teaca Primar -
06 2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 Primar -
05 2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca Primar -
04 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
03 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
02 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022 Primar -
01 2022 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” Primar -
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
90 29.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
89 29.12.2022 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca -
88 29.12.2022 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca -
87 29.12.2022 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, a prețului de vânzare directă către beneficiari și a volumului maxim de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca în anul 2023 -
86 29.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2023 în Comuna Teaca -
85 29.12.2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, a terenului aferent imobilului construcție: garaj, în suprafață de 100 mp, înscris în CF nr. 28633, situat în intravilanul satului Budurleni, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
84 29.12.2022 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2023 la nivelul Comunei Teaca -
83 29.12.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pentru anul 2023 -
82 29.12.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 96,14 mp cu destinația de cabinet medical situat în localitatea Teaca nr. 153-154, înscris în CF nr. 27493, proprietate publică a Comunei Teaca -
81 22.12.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Teaca -
80 22.12.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Reformată Teaca -
79 22.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
78 09.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
77 29.11.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
76 29.11.2022 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Protocolul de Colaborare a UAT TEACA, județul Bistrița-Năsăud cu MMSS/MS/ME în cadrul proiectului:
”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, cod SMIS+: 122607”
-
75 29.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
74 29.11.2022 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.09.2022 -
73 29.11.2022 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca -
72 29.11.2022 privind indexarea impozitului pentru autovehiculele grele de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2023 -
71 29.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetățean de onoare" al Comunei Teaca -
70 31.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
69 31.10.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului lunar al burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 care se acordă elevilor din Comuna Teaca -
68 31.10.2022 privind acceptarea de către Comuna Teaca a ofertei de donație a unui imobil - teren, în suprafața de 1000 mp, înscris în CF 28623, situat în localitatea Budurleni -
67 31.10.2022 privind aprobarea dezlipirii unui imobil-teren situat în intravilanul localității Budurleni, înscris în Cartea Funciară nr. 28630 Teaca, proprietatea privată a Comunei Teaca -
66 31.10.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Teaca în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Romanu Vivu” -
65 31.10.2022 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
64 31.10.2022 privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud” -
63 30.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
62 22.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
61 20.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
60 20.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
59 20.09.2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității de Asistență Medico-Socială Teaca asupra imobilului - clădire și teren aferent, situat în localitatea Teaca nr. 153-154, proprietate publică a Comunei Teaca -
58 31.08.2022 privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din U.A.T. Comuna Teaca -
57 31.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
56 31.08.2022 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de 30.06.2022 -
55 31.08.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
54 31.08.2022 privind implementarea proiectului ”ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” - Măsura M4/6B Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL -
53 31.08.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
52 18.08.2022 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea începerii investiției: ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna TEACA, județul Bistrița-Năsăud” -
51 28.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
50 28.07.2022 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.34/2022 privind acordul pentru trecerea unor imobile, clădiri și terenuri, situate în intravilanul localității Teaca din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca -
49 28.07.2022 privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile-teren și construcții situate în localitatea Ocnița din domeniul privat în domeniul public al Comunei Teaca -
48 28.07.2022 privind modificarea H.C.L. nr.53/2022 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Teaca -
47 12.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
46 12.07.2022 privind aprobarea participării U.A.T. Teaca la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției proprii pentru proiectul: ”STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” SURSA DE FINANȚARE: ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU -
45 23.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
44 23.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca -
43 23.06.2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
42 23.06.2022 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Archiud -
41 23.06.2022 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Locală Adventistă Viile-Tecii -
40 31.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
39 31.05.2022 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Stoica Alexandru, precum și vacantarea locului de consilier local -
38 31.05.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren situat în intravilanul localității Archiud, înscris în Cartea Funciară nr. 28591 Teaca, proprietatea publică a Comunei Teaca -
37 31.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca în anul 2022 -
36 31.05.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Viile Tecii -
35 31.05.2022 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al Comunei Teaca” domnului Zaig Vilhelm Eckehardt -
34 28.04.2022 privind acordul pentru trecerea unor imobile - clădiri și terenuri - situate în intravilanul localității Teaca din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca -
33 28.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
32 28.04.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Teaca -
31 28.04.2022 privind acordul pentru înscrierea definitivă în domeniul public al Comunei Teaca a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.26290 Teaca, Cartea Funciară nr. 27526 Teaca, Cartea Funciară nr. 27479, Cartea Funciară nr. 27493 Teaca, Cartea Funciară nr. 26456 Teaca -
30 28.04.2022 privind darea în folosință gratuită către Asociația ”Mocănița Transilvaniei”, pe termen de 20 ani, a unor imobile-terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
29 28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 -
28 28.04.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
27 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
26 28.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
25 31.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
24 31.03.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețea distribuție gaze naturale pentru alimentarea localităților: Pinticu, Archiud, Budurleni și Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud” -
23 31.03.2022 privind acordul pentru trecerea unui imobil-teren intravilan, sat Budurleni, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Teaca -
22 31.03.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de incluziune socială, organizată la nivelul județului Bistrița-Năsăud -
21 31.03.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 301/18.07.2017 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița, Comuna Teaca, Județul Bistrița-Năsăud” -
20 31.03.2022 privind acordarea burselor pentru anul școlar 2021-2022 - semestrul I, la nivelul Comunei Teaca -
19 31.03.2022 privind acordul de radiere a dreptului de proprietate privată al Comunei Teaca pentru imobilul-teren în suprafață de 225 mp înscris în C.F. nr. 28551 Teaca -
18 31.03.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Unității administrativ-teritoriale - comuna Teaca pentru anul 2022 -
17 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Teaca -
16 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Teaca -
15 24.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca -
14 24.02.2022 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între U.A.T. Comuna Teaca și Asociația ”Mocănița Transilvaniei” în vederea realizării proiectului: ”Mocănița Transilvaniei” - Turism Integrat în Câmpia Transilvaniei” -
13 24.02.2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca -
12 24.02.2022 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Archiud, în suprafață de 12.775 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Teaca -
11 24.02.2022 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” -
10 24.02.2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a terenului - curți/construcții aferent imobilului casă de locuit, nr. 538, în suprafață de 744 mp, înscris în CF nr. 28546 - intravilan Teaca, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
09 03.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022 -
08 27.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
07 27.01.2022 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a U.A.T. Comuna Teaca -
06 27.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
05 27.01.2022 pentru modificarea HCL 96/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca -
04 27.01.2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
03 27.01.2022 privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2022 la nivelul Comunei Teaca -
02 27.01.2022 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților din Comuna Teaca -
01 27.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2022 - 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2022